31.05
2018

INFORMĀCIJA par ugunsdzēsības aparātu apkopi un cenām

Lai ugunsdzēsības aparāti darbotos nevainojami, to uzturēšanai ekspluatācijai gatavā stāvoklī ir jāievēro MK Noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības Noteikumi” noteiktā ugunsdzēsības aparātu lietošanas un apkalpošana kārtība, ražotāju tehniskās prasības, kā arī Latvijas valsts standarts LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietas. Vispārējās prasības”.

Ugunsdrošības noteikumos noteikts, ka atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi. Apkope ir jāveic ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietās, ievērojot ražotāja noteiktās prasības un termiņus. Lai izpildītu Latvijas valsts standarta 402 prasības, apkopes vietām ir jābūt sertificētām.

Svarīgi ievērot, ka pirmā tehniskā apkope jaunam ugunsdzēsības aparātam, kuram līdz tam nav konstatēti bojājumi, jāveic pēc ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām. Turpmāko apkopju biežumu ražotājs nosaka tehniskajos noteikumos, un tas parasti ir reizi 1 – 2 gados. Ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparātu apkope ir jāveic ne retāk kā 1 reizi 5 gados. Vienlaicīgi “Ugunsdrošības noteikumos” ir precizēts, ka, ekspluatējot ugunsdzēsības aparātus vidē vai apstākļos, kas ir īpaši kaitīgi ugunsdzēsības aparāta tehniskajam stāvoklim, atbildīgā persona, izvērtē ugunsdzēsības aparāta ekspluatācijas riskus, veic papildu tehniskā stāvokļa vizuālās apskates un izskata nepieciešamību veikt biežākas tehniskās apkopes nekā reizi 5 gados.

Ja atbildīgā persona ugunsdzēsības aparāta vizuālās apskates novērtējumā ir konstatējusi “Ugunsdrošības noteikumos“ norādītos bojājumus, ugunsdzēsības aparātam ir jāveic tehniskā apkope. Tas ir maksas pakalpojums, kura laikā ugunsdzēsības aparātiem izdara darba spiediena un komplektācijas pārbaudi, novērš defektus, veic remontu vai citus nepieciešamos darbus to atjaunošanai un sagatavošanai turpmākai drošai lietošanai. Kā obligāta prasība pēc apkopes veikšanas ir speciālas „Ugunsdrošības noteikumu” prasībām atbilstošas uzlīmes nostiprināšana uz aparāta korpusa sānu virsmas. Tā sniedz informāciju par veiktās apkopes datumu un darba veicēju.

Ja ugunsdzēsības aparātam tā apkopes laikā tiek atvērts balons, tehniskās apkopes vietas speciālists atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu prasībām veic balona tvertnes iekšējās virsmas pārbaudi, izdara dzēsējvielas vai komplektējošo detaļu nomaiņu un sagatavo ugunsdzēsības aparātu tālākai ekspluatācijai. Vairums vadošo pakalpojumu sniedzēju, kā apliecinājumu ugunsdzēsības aparāta atvēršanai, uz balona augšējās daļas zem palaišanas mehānisma nostiprina speciālu plastikāta gredzenu ar atzīmi par veikto ugunsdzēsības aparāta atvēršanu.

Kā liecina „Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas” veiktā vietējā tirgus izpēte, apkopes izcenojums dažādās firmās ir atšķirīgs. Zināmās robežās tas ir skaidrojams ar atšķirīgo pakalpojumu pašizmaksu dažādās apkopes vietās, kā arī ar konkurenci vietējā tirgū. Tajā pašā laikā ir sastopami gadījumi, kad klientam tiek piedāvāti pakalpojumi, kuru cenas būtiski atšķiras no vidējām tirgus cenām. Un tas jau ir pamats aizdomām par uzņēmumu negodprātīgu rīcību, it īpaši gadījumos, kad cenas ir aizdomīgi zemas. Mūsuprāt, tas gandrīz noteikti norāda uz sliktas kvalitātes pakalpojumu, kas turpmākā ugunsdzēsības aparātā ekspluatācijā var būt par pamatu tam, ka ugunsdzēsības aparāts nenostrādā un rada papildus riskus tā lietotāja veselībai un materiālajām vērtībām.

Lai izvērtētu tirgus cenu atbilstību pakalpojumu kvalitātei un reālajām darbu izmaksām, „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” organizēja neatkarīgu ekspertu veiktu ugunsdzēsības aparātu apkalpošanas darbu hronometrāžu un izdarīja pašizmaksas aprēķinu. Vidējie dati par konkrētu ugunsdzēsības aparātu apkalpošanas pakalpojumu izmaksām norādīti tabulā un var kalpot par orientieri pamatotam ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes izcenojumam. Atkarībā no ugunsdzēsības aparāta lieluma, apkopes cenas var svārstīties 10% robežās.

 

Ugunsdzēsības aparātu apkopes minimālās izmaksas (Euro bez PVN)

Nr. Pakalpojuma veids Cena
1. Tehniskā apkope bez balona atvēršanas € 3,45
2. Tehniskā apkope ar balona atvēršanu un labošanu € 8,06

 

I.Cēris

Komentēt

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Lūdzu, ievadiet savu komentāru.