Iestāšanās asociācijā

Biedrībā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu:

Jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas nodarbojas ar ugunsdzēsību vai ugunsdzēsības servisu, vai ir tieši saistīta ar to, un atbalsta Biedrības mērķus, kā arī apņemas ievērot tās statūtus.

Biedrības valdei iesniedzamie dokumenti

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.