26.09
2018

Kāpēc mehānisko ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu uzturēšana ir svarīga?

2018 gada 27. septembrī norisināsies astotās “Ekspertu dienas” speciālistiem ugunsdrošībā un ventilācijas sistēmu uzturēšanā, mācoties no vadošiem Eiropas un Latvijas ekspertiem.

“Ekspertu dienas” ir projekts, kas aizsācies 2015. gadā, un šoreiz veltīts tēmai: “Kāpēc mehānisko ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu uzturēšana ir svarīga?”

Seminārā tiks skaidroti aktuālie Ministru kabineta noteikumi, saistībā ar izvēlēto tēmu. No teorijas un normatīvo aktu prasībām līdz praktiskiem un drošiem risinājumiem savās zināšanās un pieredzē dalīsies eksperti no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Piedalīsies Lauris Krūza – Vega 1 Serviss Ventilācijas tīrīšanas nozares rīkotājdirektors un Eiropas Ventilācijas higiēnas asociācijas viceprezidents.

Īpašie “Ekspertu dienu” viesi – Lifa Air uzņēmuma pārstāvji – pasaulē vieni no vadošajiem ventilācijas sistēmu tīrīšanas iekārtu ražotājiem ar ISO 9001 kvalitātes un ISO 14001 vides standartiem.

“Ikvienu profesionāli par uzticamu ekspertu padara zināšanas un pieredze, taču zināšanas top vērtīgas, ja tās tiek regulāri papildinātas un atjaunotas.” ir pārliecināts Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris. “Tāpēc, ja esat ēku un būvju īpašnieki, apsaimniekotāji, mehānisko ventilācijas sistēmu apkopes veicēji vai ugunsdrošības speciālisti, noteikti izmantojiet šo izdevību un apmeklējiet  pasākumu 27.septembrī!”

Seminārs sagatavots atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 90. un 91.punktiem “Mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu tīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē. Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados.”

Pasākums apmeklējums ir BEZ MAKSAS, tāpēc speciālistiem atliek vien būt zinātkāriem un atrast laiku semināru apmeklējumam.

 

SEMINĀRA DIENAS KĀRTĪBA

 

 

26.09
2018

Почему важны уход и чистка механических вентиляционных систем и каналов естественной вентиляции?

27 сентября 2018 года состоятся восьмые «Дни экспертов» для специалистов по противопожарной безопасности и содержанию вентиляционных систем на основе опыта ведущих европейских и латвийских экспертов.

«Дни экспертов» – это проект, начатый в 2015 году, и на этот раз он посвящен теме «Почему содержание механических вентиляционных систем и каналов естественной вентиляции имеет важное значение?»

На семинаре будут разъясняться актуальные правила Кабинета министров в связи с выбранной темой. От теории и нормативных актов до практических и надежных решений знаниями и опытом поделятся эксперты из Государственной пожарно-спасательной службы.

В мероприятии примут участие Лаурис Круза – исполнительный директор по чистке вентиляции Vega 1 Serviss, вице-президент Европейской ассоциации гигиены вентиляции.

Особые гости «Дней экспертов» – представители предприятия Lifa Air,   одного из ведущих в мире производителей оборудования для очистки вентиляционных систем, обладающего сертификатами качества ISO 9001 и ISO 14001.

«Любого профессионала делают проверенным экспертом знания и опыт,  однако знания становятся ценными, если они регулярно дополняются и обновляются, – уверен председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения Илгварс Церис. – Поэтому, если вы являетесь владельцем, управляющим зданием, специалистом по противопожарной безопасности или занимаетесь уходом за механическими вентиляционными системами, обязательно используйте возможность и посетите мероприятие 27 сентября!»

Семинар подготовлен в соответствии с пунктами 90 и 91 правил Кабинета министров №238 от 19.04.2016 «Правила противопожарной безопасности» «Механические вентиляционные систему и канал естественной вентиляции чистят, чтобы не допустить распространения огня в постройке. Проверка технического состояния механической вентиляционной системы и чистка выполняется раз в пять лет».

Посещение мероприятия БЕСПЛАТНОЕ, поэтому специалистам нужно лишь проявить заинтересованность и найти время на посещение семинара.

 

Детальный распорядок дня

 

 

 

02.08
2018

Kāpēc ir jāpārbauda elektroinstalācija?

Pēdējo piecu gadu laikā vidēji gadā ap 2500 ugunsgrēku notiek dzīvojamās mājās. Ugunsgrēku iespējamie iemesli galvenokārt ir neuzmanīga apiešanās ar uguni, bojātu apkures ierīču vai elektroiekārtu lietošana vai nepareiza to ekspluatācija, kā arī tīša dedzināšana. 2017. gadā ap 1050 ugunsgrēku iespējamais izcelšanās iemesls bija saistīts ar elektroiekārtām un ierīcēm, no tiem 350 ugunsgrēku notikuši dzīvojamās mājās. Arī apdrošināšanas kompānijas dati liecina, ka atsevišķos laika periodos pat 45% gadījumos par iemeslu uguns nelaimei bijusi elektrība. Viens no skaidrojumiem – lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās, kas celtas vēl padomju laikā un to elektroinstalācija ir krietni nolietojusies, bieži tā ir kritiskā un cilvēkiem bīstamā stāvoklī.

Šajā rakstā tiks sniegtas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • Kā tiek veikta elektroinstalācijas pārbaude?
 • Kāds ir normatīvo aktu regulējums elektroinstalāciju pārbaudēm?
 • Kam uzticēt elektromērījumu pārbaudi?

Ugunsgrēku iespējamie iemesli galvenokārt ir neuzmanīga apiešanās ar uguni, bojātu apkures ierīču vai elektroiekārtu lietošana vai nepareiza to ekspluatācija, kā arī tīša dedzināšana

Neatbilstoša elektroinstalācija rada ugunsgrēka izcelšanās risku vairāku iemeslu dēļ. Ja kaut kur instalācijā rodas strāvas noplūde, šī vieta var sākt karst un ar laiku aizdegties. Bīstamību rada slikti vai nepareizi veikti elektrības vadu savienojumi un nekvalitatīvi kontakti. Šajās vietās vadi var sakarst, dzirksteļot un sākties degšanas procesi.

paši uzraugāmas būtu tās ēkas, kuras celtas vēl padomju laikā, un kurās elektroinstalācija vietām nav pārbaudīta kopš mājas nodošanas ekspluatācijā. Tā noveco, piedevām, dažreiz tā ir tikusi kļūdaini remontēta. Senāk bija izplatīta prakse sevišķi neuztraukties par dažāda diametra vadu un dažāda metāla vadu savienošanu, kas veicināja savienojuma vietu sakaršanu un radīja potenciālus ugunsgrēka draudus. Tāpat mājokļos izplatīts ugunsdrošības riska faktors ir nepareiza vadu šķērsgriezuma un drošinātāju nominālu izvēle, kad neliela šķērsgriezuma vadus pievieno pie neatbilstošiem, lielai strāvai paredzētiem drošinātājiem. Rezultātā vadi pie palielinātas slodzes sakarst un izraisa ugunsgrēku. Jāatgādina, ka dzīvokļu elektroinstalācija pārbaudi drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis, kurš darbojas uzņēmumā vai ir reģistrējies kā individuālā darba veicējs.

Kā tiek veikta elektroinstalācijas pārbaude?

„Vispirms elektriķis iepazīstas ar situāciju dzīvoklī, apseko elektrosadali un sastāda elektroinstalācijas shēmu, kurā tiek fiksēti aizsargierīču dati, vadu un kabeļu markas un parametri. Pēc tam tiek mērīta elektroinstalācijas izolācijas pretestība (šim nolūkam jāatslēdz sprieguma padeve un jāatvieno slodze), kā arī elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības pārbaude”, skaidro sertificēts elektriķis Kārlis Legzdiņš. „ Lai labāk redzētu, kā elektroinstalācija „uzvedas” pie slodzes, un, vai tā nekarst, vēlams ieslēgt visus potenciālos strāvas patērētājus un pēc vairākām minūtēm elektrosadales kārbas un elektrosadali apsekot ar termokameru. Termogrāfiskie attēli tiek fiksēti un pievienoti pārbaudes aktam. Jāveic arī visas ēkas zibensaizsardzības sistēmas apskate un zemējuma kontūru strāvas noplūdes pretestības mērījumi, jo Latvijā katru gadu tiek reģistrēti vidēji 20 – 30 zibens izraisītu ugunsgrēku.”

Kāds ir normatīvo aktu regulējums elektroinstalāciju pārbaudēm?

Elektroinstalācija ir jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) iekļauta termina “elektroinstalācija” definīcija, proti, elektroinstalācija ir elektrosistēmas zemsprieguma daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju lietotāja elektroietaisēs no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroierīcei.

Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts nosaka, ka elektroinstalācijas, tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pārbaudi veic reizi 10 gados. Pie nosacījuma, ka sprādzienbīstamā vidē tā jāveic reizi 2 gados, bet ķīmiski agresīvā vidē – reizi gadā. Pārbaudes termiņu nosaka no elektroierīces uzstādīšanas brīža, un to ir tiesīgs veikt sertificēts speciālists.

Papildus līdzšinējai elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaudei sākot no 01.09.2017 ir jāveic elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaude ar termokameru. Prasība ieviesta ar mērķi veikt noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi uz sakaršanu, lai konstatētu kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti – vai tas netiek pārslogots un vai tas ir pareizi izbūvēts.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu tiek uzlikts naudas sods – fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro. Lai izvairītos no šiem sodiem un maksimāli samazinātu ugunsgrēka izcelšanās risku, Latvijas Ugunsdzēsības asociācija aicina visus iedzīvotājus veikt regulāru elektroinstalācijas pārbaudi savos mājokļos un daba vietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piesaistot tikai sertificētus speciālistus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, protams, veic plānveida un citas pārbaudes, tāpat, apdrošinot mājokli, apdrošināšanas kompānijas seko līdzi, lai tiktu ievērotas ugunsdrošības noteikumu prasības, taču to ievērošana, pirmkārt, ir katras privātpersonas un juridiskas personas atbildība un drošība”, uzver Biedrības „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris.

Kam uzticēt elektromērījumu pārbaudi?

Elektroinstalācijas pārbaudi un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt persona, kura atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām ir saņēmusi attiecīgu apmācību un ieguvusi pielaidi attiecīgai elektrodrošības grupai, ko apliecina atbilstoši minēto noteikumu 3.pielikumam tai izsniegta apliecība vai persona, kura attiecīgi apmācīta un sertificēta Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijā vai Latvijas Elektriķu brālībā. Abām institūcijām ir dots deleģējums ar Ministru kabineta rīkojumu veikt šo sertifikāciju.

Elektroniskās vides resursos ikviens interesents var atrast uzņēmumus, kuri veic elektroinstalācijas pārbaudes. Izvēloties kādam no atrastajiem uzņēmumiem uzticēt veikt elektroinstalācijas pārbaudi savā mājoklī, jāpievērš uzmanība, vai konkrētais uzņēmums nodarbina personas, kas atbilst iepriekš minētājām prasībām, kā arī jāpārliecinās par izvēlētā uzņēmuma pieredzi konkrēto darbu veikšanā.

 

Papildus informācija par elektoinstalācijas pārbaudēm ir pieejama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļvietnēs:

02.08
2018

Почему необходимо проверять электропроводку?

Статистика показывает, что в основном пожары возникают в жилых помещениях, частном секторе и на бесхозных объектах, составляя около 80-90% общего числа возгораний. Причиной почти трети пожаров в Латвии, которые происходят в жилом секторе, являются именно повреждения электропроводки. Данные страховых компаний свидетельствуют о том, что в отдельные периоды это было причиной пожаров вплоть до 45% случаев. Одним из объяснений является то, что большинство жителей Латвии проживает в многоквартирных домах, которые были построены еще в советское время, поэтому электропроводка значительно износилась, часто она находится в критическом и опасном для людей состоянии.

В этой статье будут даны ответы на следующие вопросы:

 • Как осуществляется проверка электропроводки?
 • Какое регулирование проверки электропроводки предусмотрено нормативными актами?
 • Кому доверить проверку электрозамеров?

Причиной почти трети пожаров в Латвии, которые происходят в жилом секторе, являются именно повреждения электропроводки.

Непорядок с электропроводкой опасен по нескольким причинам. Если где-то в проводке возникает утечка тока, это место может начать нагреваться, а со временем – загореться. Опасность представляют плохо или неправильно выполненные соединения электрических проводов и некачественные контакты. В этих местах провода могут нагреваться, искрить, что в конечном итоге приведет к процессу горения.

Особый надзор необходим зданиям, которые были построены еще в советское время, где электропроводка нередко не проверялась с момента сдачи дома в эксплуатацию. Она не только устаревает, но и зачастую неправильно ремонтировалась. Раньше была распространена практика особо не беспокоиться по поводу соединения проводов различного диаметра и из различных металлов, что способствовало нагреву мест соединения и создавало потенциальную возможность возгорания. Кроме того, распространенным в жилых домах фактором риска с точки зрения пожарной безопасности является выбор неправильного сечения проводов и номиналов предохранителей, когда провода с небольшим сечением подключаются к несоответствующим, предусмотренным для большого тока предохранителям.  В результате провода при большой нагрузке нагреваются и становятся причиной пожара. Следует напомнить, что проверку электропроводки в квартире может проводить только сертифицированный электрик, который работает на предприятии или зарегистрирован как лицо, занимающееся индивидуальной трудовой деятельностью.

Как осуществляется проверка электропроводки?

„В первую очередь электрик знакомится с ситуацией в квартире, обследует электрораспределительный щит и составляет схему электропроводки, в которой фиксируются данные защитных устройств, марки и параметры проводов и кабелей. Затем производятся замеры сопротивления изоляции электропроводки (для этого отключается подача напряжения и отсоединяется нагрузка), а также проверка непрерывности сопротивления электрооборудования, устройств заземления и провода заземления, – поясняет сертифицированный электрик Карлис Легздиньш. – Чтобы лучше понять, как электропроводка ведет себя при нагрузке и не нагревается ли она, желательно включить все потенциальные источники потребления тока и через несколько минут обследовать электрораспределительные коробки и электрораспределительный щит термокамерой. Термографические изображения фиксируются и прилагаются к акту проверки. Также необходимо провести осмотр системы молниезащиты всего здания и замеры сопротивления утечке тока контура заземления, потому что в Латвии ежегодно регистрируется в среднем 20-30 вызванных молнией пожаров”.

Какое регулирование проверки электропроводки предусмотрено нормативными актами?

Электропроводку необходимо поддерживать в рабочем состоянии и эксплуатировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными соответствующими нормативными актами и производителями, которые изложены в Правилах пожарной безопасности (правила Кабинета министров № 238 от 19 апреля 2016 года).

56-й пункт Правил пожарной безопасности гласит, что проверка электропроводки, в том числе устройств заземления и молниезащиты, проводится один раз в 10 лет, в потенциально взрывоопасной среде – один раз в 2 года, в химически агрессивной среде – один раз в год. Срок проведения проверки определяется с момента установки электрооборудования, и определять его имеет право только сертифицированный специалист. В дополнение к прежней проверке сопротивления изоляции электропроводки начиная с 01.09.2017 должна проводиться также проверка соединений контактов электропроводки термокамерой. Это требование введено с целью проверки электропроводки на нагревание при нагрузке, чтобы убедиться в безопасности и качестве соединений контактов – не слишком ли высока нагрузка и правильно ли они устроены.

Кодекс административных нарушений предусматривает, что за нарушение требований пожарной безопасности налагается штраф – для физических лиц от 30 до 280 евро, для юридических – от 280 до 1400 евро. Чтобы избежать штрафов и максимально снизить риск возникновения пожара, Латвийская  ассоциация пожаротушения призывает всех жителей проводить регулярные проверки электропроводки в своих жилищах и на рабочих местах в соответствии с требованиями нормативных актов, привлекая только сертифицированных специалистов. „Государственная пожарно-спасательная служба, разумеется, проводит плановые и другие проверки, кроме того, при страхование жилья страховые компании тоже следят за тем, чтобы соблюдались противопожарные правила, но их выполнение в первую очередь является ответственностью за безопасность каждого частного и юридического лица”, – подчеркивает председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения Илгварс Церис.

Кому доверить проверку электрозамеров?

Проще всего найти в интернете компании, которые проводят проверку электрозамеров. При выборе партнера для сотрудничества, которому доверить и другие услуги в сфере пожарной безопасности, обязательно нужно обратить внимание на то, имеются ли у конкретного предприятия или специалиста соответствующие сертификаты и опыт проведения подобных работ. Полезно узнать также отзывы других клиентов о сотрудничестве с выбранным поставщиком услуг.

Латвийская ассоциация пожаротушения – профессиональная общественная организация, цель которой состоит в содействии коммерческой деятельности своих членов, способствуя их взаимному сотрудничеству и профессиональному росту, защищая и представляя правовые, хозяйственные и экономические интересы членов и всей отрасли в муниципальных и государственных учреждениях.

 

Дополнительная информация:

Илгварс Церис,

председатель правления общества “Латвийская ассоциация пожаротушения”

29414689, lua@ugunsdzesiba.lv, www.ugunsdzesiba.lv

30.07
2018

Semināru cikls Būvtehniskā ugunsaizsardzība

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas mācību centrs “PREVENTA” sākot no 2018.gada 01. augusta organize semināru ciklu “Būvtehniskā ugunsaizsarzība”.

REĢĪSTRĀCIJA UZ SEMINĀRIEM

Aicinām interesentus savlaicīgi pieteikties Jūsu interesējošam semināram, jo vietu skaits ir ierobežots un iepriekšēja reģistrācija ir obligāta.

Reģistrācija notiek saņemot zemāk minēto informāciju uz epastu info@preventa.lv.

 1. Vārds, uzvārds;
 2. Personas kods (sertifikātam)
 3. Uzņēmuma rekvizīti (rēķina izrakstīšanai)

Informācijai:

 • Semināra mērķis: sniegt aktuālu informāciju par būvju ugunsdrošības risinājumiem projektējot, būvējot un ekspluatējot ēkas.
 • Semināra ilgums: no plkst.13.00 līdz 15.00 (Jautājumu atbildēšanai tiek atvēlēts laiks no 15.00 līdz 16.00)
 • Par katru semināru klausītājam tiks izsniegts sertifikāts.
 • Norises vieta: Jāņā Asara iela 13, 3. stāvs
 • Katra semināra cena: EUR 40,00 (bez PVN).

Arhitektiem:

 • seminārs novērtēts kā kompetences paaugstināšanas pasākums un par tā apmeklējumu arhitektam tiek piešķirts 1,3  kompetences paaugstināšanas kredītpunkts formālās obligātās pasākumu sadaļas tēmā “Sabiedrības drošību un veselību ietekmējošie aspekti”
29.07
2018

Строительно-техническая пожарная безопасность

В августе начнется цикл семинаров по актуальным вопросам пожарной безопасности в строительстве

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР

В августе начнется цикл информационно-обучающих семинаров “Строительно-техническая пожарная безопасность” об актуальных вопросах соблюдения нормативных актов и последних тенденциях в строительной отрасли, касающихся  пожарной безопасности.

Учебный центр Латвийской ассоциации пожаротушения “Preventa” подготовил цикл семинаров о пожарной безопасности длительностью два месяца для представителей строительной отрасли и всех заинтересованных лиц, чтобы рассказать о возможных рисках при строительстве и предложить безопасные и современные решения по их предотвращению. На семинарах будут обсуждаться такие вопросы, как значение введения и соблюдения мер пожарной безопасности в соответствии с актуальными требованиями нормативных актов, а также новейшие технические возможности отрасли.

Начиная с 23 августа на отдельных семинарах будут рассматриваться темы, связанные с внедрением безопасных и визуально качественных решений в зданиях, например, таких,  как огнестойкие стеклянные конструкции, которые являются важной частью современной архитектуры. Будет идти речь о применении противопожарных дверей, ворот, люков и о новейших технологиях в их производстве, а также уделено внимание противопожарной безопасности металлических конструкций, систем вентиляции, внедрению и использованию каналов дымоудаления и др.

Семинары будет вести эксперт Латвийской ассоциации пожаротушения в сфере строительно-технической пожарной безопасности Виго Лейтхолдс. Последние три года он работал в Германии, именно в сфере строительно-технической пожарной безопасности, над проектами пожарной безопасности новостроек в таких компаниях, как BMW, AUDI, EUROCOPTER и Siemens.

Информируем вас, что цикл семинаров оценен как мероприятие по повышению компетенции по теме формального обязательного раздела мероприятий “Аспекты, влияющие на безопасность и здоровье общества”, по которой у архитекторов есть возможность получить кредитные пункты.

Латвийская ассоциация пожаротушения – профессиональная общественная организация, цель которой состоит в содействии коммерческой деятельности своих членов, способствуя их взаимному сотрудничеству и профессиональному росту, защищая и представляя правовые, хозяйственные и экономические интересы членов и всей отрасли в муниципальных и государственных учреждениях.

Дополнительная информация о программе и проведении семинаров на сайте: http://preventa.lv/kursi/seminaru-cikls-buvtehniska-ugunsaizsardziba-2/

 

 

25.06
2018

SEMINĀRS LVS 402:2018

2018. gada 19.  jūnijā notika seminārs, par LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”, kurā piedalījās:

 • Ilgvars Cēris, Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs;
 • Aleksandrs Drozds, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ugunsdrošības normatīvu nodaļas priekšnieks;
 • Mareks Tipa, SIA “NIC Ozols” projektu vadītājs, kā neatkarīgs eksperts;
 • Edijs Liepiņš, Sertificēšanas institūcijas SIA “SERTEKS” valdes loceklis.

Kopskaitā piedalījās 43 dalībnieki no 30 uzņēmumiem un iestādēm, no tiem 15 asociācijas biedru pārstāvji.

Galvenie secinājumi (no ziņojumiem un diskusijām):

 • LVS 402-2018 veicina ugunsdrošības aparātu apkopes nozares sakārtošanu;
 • VUGD savās nostādnēs veicinās LVS 402-2018 prasību realizāciju praksē;
 • LVS 402-2018 tiks iekļauts “Ugunsdrošības noteikumu “ piemērojamo standartu sarakstā (pagaidām vēl sarakstā ir iepriekšējā redakcija);
 • Sertificējošas institūcijas SIA “Bureau Veritas Latvija” (saņēmušas akreditāciju pēc jaunās redakcijas) un SIA “Serteks” (saņems LATAK akreditāciju 26. jūnijā) ir gatavi turpināt apkopes punktu sertifikāciju;
 • SIA “Serteks” ir iesniedzis dokumentus un gaida akreditāciju no LATAK kompetento personu sertifikācijai, kura tiks uzsākta no 2019. gada 01. janvāra;
 • m/c “Preventa” ir sagatavojis standartā noteikto 80 stundu apjoma kompetento personu apmācību programmu un  to uzsāks šī gada novembrī.
01.06
2018

LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”

Kā nodrošināt kvalitatīvu ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi? Kādas ir jaunās prasības ugunsdzēsības aparātu apkopes vietām? Kāda būs kompetento personu novērtēšanas kārtība?

Par šiem jautājumiem varēs uzzināt Latvijas ugunsdzēsības asociācijas rīkotajā seminārā par ugunsdzēsības aparātu apkopi atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un LVS 402-2018 prasībām.

Datums: 19.06.2018
Laiks: no 10:00 līdz 13:00
Norises vieta: Jāņa Asara iela 13, lielajā zālē 2.stāvā

Vairāk par semināru: PROGRAMMA

 

 • Piesakoties uz semināru līdz 15.06.2018 dalība ir BEZ MAKSAS;
 • Reģistrācija notiek nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un uzņēmuma juridisko nosaukumu uz e-pastu info@preventa.lv;
 • Visiem, kas vēlas saņemt sertifikātu par 4 akadēmisko stundu semināra noklausīšanos , lūdzam nosūtīt uzņēmuma rekvizītus, rēķina izrakstīšanai, cena par sertifikātu 15 EUR (ar PVN);
 • 4 akadēmiskās stundas tiks pielīdzinātas 4 kredītpunktiem, atbilstoši standarta LVS 402:2018 8.2 punktam;
 • Nereģistrētiem semināra dalībniekiem cena par sertifikātu 25 EUR (ar PVN).

 

 

Papildus informācijai.

Direktora p.i.
Edgars Drivinieks
Tālr. 27 706 300
edgars@preventa.lv
Klientu menedžeris
Olga Podoļaka
Tālr. 29 810 300
olga@preventa.lv
25.03
2018

VUGD: Cilvēkiem ir interese par ugunsdrošību, bet tai neseko rīcība

Īsumā par aktuālo:

 • Pētījumā iedzīvotāji dalījās ar savu pieredzi par ugunsgrēkiem un dati atklāja, ka 46% iedzīvotājiem ir bijusi saskarsme ar ugunsgrēku;
 • 71% aptaujāto norādīja, ka viņu mājoklī pastāv kāds ugunsnedrošs riska faktors;
 • Kopumā sabiedrība ir ļoti ieinteresēta saņemt informāciju par ugunsdrošību – tā norādīja 74% aptaujāto;
 • Analizējot statistiku par ugunsgrēkos cietušajiem un bojāgājušajiem cilvēkiem, var secināt, ka teju visi gadījumi ir saistīti tieši ar neuzmanīgu rīcību ar uguni;
 • Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka no 2020.gada 1.janvāra katrā dzīvojamā mājā un dzīvoklī jābūt dūmu detektoram un privātmājās būs jābūt ugunsdzēsības aparātam;
 • 63% iedzīvotāju uzskata, ka ir svarīgi, lai viņu mājokļos būtu ugunsdzēsības aparāts, bet tomēr, tikai 13% iedzīvotāju tāds mājoklī ir;
 • Līdzīga situācija ir ar dūmu detektoriem – 68% iedzīvotāju ir svarīgi, lai tas būtu uzstādīts mājokļos, tomēr tikai 9% iedzīvotāju tas ir izdarīts.

 

Apjomīgā pētījumā par iedzīvotāju uzskatiem un attieksmi pret ugunsdrošību, konstatēts, ka Latvijas sabiedrība ir ieinteresēta saņemt informāciju par ugunsdrošību, bet joprojām nav gatava veikt nepieciešamos pasākumus un darbības, lai savu mājokli un apkārtējo vidi padarītu ugunsdrošu.

Analizējot veiktā pētījuma rezultātus, VUGD priekšnieks ģenerālis Oskars Āboliņš norādīja: «Ik gadu Latvijā ugunsnelaimēs iet bojā vairāki desmiti cilvēku, tomēr daļu no šīm nelaimēm varēja novērst, ja vien cilvēki rīkotos atbildīgi un būtu veikuši nepieciešamās darbības, lai padarītu savu mājokli ugunsdrošu. Cilvēkiem ir jāsāk būt līdzatbildīgiem par savu drošību un jāveic nepieciešamais, lai viņu mājoklis būtu drošs!»

Personīgā pieredze noved tikai pie īslaicīgas attieksmes maiņas

Pētījumā iedzīvotāji dalījās ar savu pieredzi par ugunsgrēkiem un dati atklāja, ka 46% iedzīvotājiem ir bijusi saskarsme ar ugunsgrēku un tas ir noticis ar pašiem, tuviniekiem, draugiem vai kaimiņiem. Tomēr cilvēku personīgā pieredze ir bijusi kā pamats tikai īslaicīgai attieksmes maiņai – cilvēki sāk vairāk pievērst uzmanību ugunsdrošības jautājumiem un tam, kā padarīt savu mājokli ugunsdrošu, bet tas ir ļoti īslaicīgi, jo jau pēc kāda laika tas ir vienkārši aizmirsies.

71% aptaujāto norādīja, ka viņu mājoklī pastāv kāds ugunsnedrošs riska faktors, piemēram, nav pārbaudīta elektroinstalācija, ir paradums dedzināt sveces vai smēķēt iekštelpās utt. Bet neraugoties uz pastāvošajiem riskiem, joprojām daļai iedzīvotāju pastāv uzskats, ka «ar mani jau tas nenotiks».

Pozitīvā lieta, ko parādīja pētījums ir tā, ka cilvēki zina, kur zvanīt ugunsgrēka gadījumā – 76% iedzīvotāju zvanītu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, lai saņemtu palīdzību.

Iedzīvotāji ir ieinteresēti saņemt informāciju par ugunsdrošību

Pētījuma rezultāti arī liecina, ka cilvēku izpratne par ugunsdrošību ir diezgan virspusēja un tā tiek saistīta ar personīgo atbildību.Kopumā sabiedrība ir ļoti ieinteresēta saņemt informāciju par ugunsdrošību – tā norādīja 74% aptaujāto. Interesanti, ka mazāk ieinteresēti šādas informācijas saņemšanā ir jaunieši vecumā līdz 24 gadiem.

Līdztekus pētījums atklāja, ka pēdējo divu gadu laika 30% iedzīvotāji informāciju par ugunsdrošību nav saņēmuši vispār – ne medijos vai sociālajos tīklos, ne arī darba vietā, kur vismaz reizi gadā par to būtu bijis jārunā.

Mājās ugunsdrošības jautājumi tiek pārrunāti reti

Pētījuma rezultāti atklāja, ka gandrīz puse respondentu (47%), kuriem ir bērni pirmsskolas un pamatskolas vecumā, ir saņēmuši informāciju par ugunsdrošību no bērniem. Tomēr tikai trešā daļa iedzīvotāju ugunsdrošības jautājumus pārrunā ar saviem tuviniekiem – 68% respondentu atzina, ka pēdējā gada laikā šādus jautājumus mājās viņi nav pārrunājuši.

Analizējot statistiku par ugunsgrēkos cietušajiem un bojāgājušajiem cilvēkiem, var secināt, ka teju visi gadījumi ir saistīti tieši ar neuzmanīgu rīcību ar uguni – nezināšana, neuzmanība, neapdomīga rīcība vai pārgalvība noved pie traģiskiem ugunsgrēkiem. Tāpēc šādu jautājumu pārrunāšana mājās ar ģimeni ir ļoti būtiska.

Cilvēkiem ir svarīgi, bet mājokļos nav!

Ugunsdrošības prasību ievērošana palīdz novērst ugunsgrēkus, bet, ja tomēr ugunsgrēks ir izcēlies, ugunsdrošības prasību ievērošana sekmē ugunsgrēka dzēšanu, kā arī samazina nodarīto kaitējumu. Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka no 2020.gada 1.janvāra katrā dzīvojamā mājā un dzīvoklī jābūt dūmu detektoram un privātmājās būs jābūt ugunsdzēsības aparātam.

63% iedzīvotāju uzskata, ka ir svarīgi, lai viņu mājokļos būtu ugunsdzēsības aparāts, bet tomēr, tikai 13% iedzīvotāju tāds mājoklī ir. Līdzīga situācija ir ar dūmu detektoriem – 68% iedzīvotāju ir svarīgi, lai tas būtu uzstādīts mājokļos, tomēr tikai 9% iedzīvotāju tas ir izdarīts. Kā iemesli un šķēršļi, kas liedz iegādāties ugunsdzēsības aparātus un dūmu detektorus tiek minēti gan finansiālie faktori, gan laika trūkums.