14.03
2018

No šī gada atvieglotas prasības ugunsdzēsības aparātiem

ĪSUMĀ

  • Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos ir iekļautas pamatprasības par ugunsdzēsības aparātu apskates un tehniskās apkopes biežumu un personu atbildību.
  • Ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi var veikt tikai speciālists ar nepieciešamajām prasmēm un izglītību ugunsdrošības jomā, kā arī tikai tam paredzētās apkopes vietās.
  • Vizuālās apskates nolūks ir pārliecināties, vai ugunsdzēsības aparātam nav mehānisku bojājumu, korozijas vai nepietiekams spiediens.
  • Ugunsdzēsības aparātu skaits ir jānosaka atkarībā no to dzēstspējas, nevis tilpuma.
  • Ugunsdzēsības aparātam ir jābūt novietotam redzamā un viegli pieejamā vietā.

 

Izstrādājot jaunos Ugunsdrošības noteikumus, pārskatītas arī ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas prasības. Kā norāda Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, atvieglotajām ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas prasībām noteica pārejas laiku līdz 2018. gada 1. janvārim, lai sabiedrība varētu laikus sagatavoties pārmaiņām.

Šī gada 1. janvārī stājās spēkā atvieglotas prasības ugunsdzēsības aparātu tehniskajai apkopei. Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos ir iekļautas pamatprasības par ugunsdzēsības aparātu apskates un tehniskās apkopes biežumu un personu atbildību.

“Līdz tam ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi veica atbilstoši Latvijas standartam LVS 332:2003 “Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī”: reizi divos gados – pulvera, ūdens un putu ugunsdzēsības aparātiem, reizi piecos gados – ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem,” skaidro Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).

Tehniskā apkope

Ugunsdrošības noteikumu 247. punkts nosaka, ka “saimnieciskās darbības objekta un publiska objekta atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar ugunsdzēsības aparātiem, ņemot vērā objekta un teritorijas platību, tehnoloģiskā procesa ugunsbīstamību, izmantojamo un uzglabājamo vielu un materiālu fizikālās un ķīmiskās īpašības, kā arī ugunsdzēsības aparātu ražotāju tehniskos noteikumus”.

Savukārt minēto noteikumu 273. punkts paredz, ka ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic pēc ugunsdzēsības aparāta ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām, ja ugunsdzēsības aparātam nav konstatēti bojājumi, un 274. punkts – ka ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi veic ne retāk kā reizi piecos gados, ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu.

Svarīgi ir norādīt, ka ugunsdzēsības aparāta tehnisko apkopi var veikt tikai speciālists ar nepieciešamajām prasmēm un izglītību ugunsdrošības jomā, kā arī tikai tam paredzētās apkopes vietās.

Vizuālā apskate

Ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālā pārbaude atšķiras no tehniskās apkopes. Proti, tās veikšanai nav nepieciešamas īpašas prasmes vai izglītība ugunsdrošības jomā. Vizuālā pārbaude ir jāveic vismaz reizi gadā vai reizi sešos mēnešos, ja pastāv vandalisma risks vai atmosfēras apstākļu iedarbība.

VUGD stāsta, ka “vizuālās apskates nolūks ir pārliecināties, vai ugunsdzēsības aparātam nav mehānisku bojājumu, korozijas vai nepietiekams spiediens”. Iepriekš minētais ir biežāk novērojamās problēmas.

“Jaunajos Ugunsdrošības noteikumos ir būtiski mainīta kārtība, kādā nosaka objektā nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu daudzumu, kas ir īpaši būtiski saimnieciskās darbības objektiem un publiskajiem objektiem.”

VUGD

Tāpat VUGD vērš uzmanību, ka ieraksti par tehnisko apkopi un vizuālo apskati nav jāveic žurnālos, kā tas bija agrāk, bet jānorāda uzlīmēs. Ugunsdrošības noteikumu 3. un 4. pielikumā ir norādīts, kādai informācijai uz tām ir jābūt.

Ugunsdzēsības aparātu bojājumi

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu 271. punktam par ugunsdzēsības aparāta bojājumiem uzskata:

  • korozija vai mehānisks bojājums uz aparāta korpusa vai tā daļām;
  • šļūtenes, sprauslas, taures vai iedarbināšanas mehānisma bojājums;
  • neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē vai ugunsdzēsīgās vielas (svara) trūkums ugunsdzēsības aparātā;
  • marķējuma vai lietošanas instrukcijas nesalasāmība vai to trūkums;
  • ražotāja noteiktās pazīmes, kas norāda uz ekspluatācijai nederīgu ugunsdzēsības aparātu.

Ugunsdzēsības aparātu daudzums objektā

VUGD vērš uzmanību, ka “jaunajos Ugunsdrošības noteikumos ir būtiski mainīta kārtība, kādā nosaka objektā nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu daudzumu, kas ir īpaši svarīgi saimnieciskās darbības objektiem un publiskajiem objektiem”. Proti, ugunsdzēsības aparātu skaits ir jānosaka atkarībā no to dzēstspējas, nevis tilpuma.

Ugunsdzēsības līdzekļu aprēķins (objektu ugunsbīstamības līmenis ugunsdzēsības aparātu skaita aprēķināšanai A un B klases ugunsgrēkiem, ugunsdzēsības aparātu dzēstspēja A un B klases ugunsgrēkiem un to nodrošinājums objektā, pārvietojamo ugunsdzēsības aparātu nodrošinājums objektā, F klases ugunsdzēsības aparātu nodrošinājums objektā, ugunsdzēsības pārklāju skaita aprēķina tabula) ir pieejams Ugunsdrošības noteikumu 5. pielikumā.

“Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem dzīvokļos ugunsdzēsības aparātiem nav jābūt obligāti, taču no 2020. gada 1. janvāra ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B, ir jānodrošina privātmājas,” informē VUGD.

Tāpat VUGD uzsver, ka ugunsdzēsības aparātam ir jābūt novietotam redzamā un viegli pieejamā vietā.

AVOTS

lvportals

Komentēt

Please enter your name.
Please enter your email address.
Please enter a valid email address.
Lūdzu, ievadiet savu komentāru.