01.04
2019

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijai jauns vadītājs

     Par jauno Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētāju kļuvis Aleksandrs Babra, kuram ir gandrīz 20 gadu darba pieredze ugunsdrošības jomā. Kā vienu no savām prioritātēm jaunais vadītājs min nozarei svarīgu jautājumu sakārtošanu valsts un pašvaldību līmenī, lai veicinātu ugunsdrošību valstī. 

Starp prioritātēm viņš min sadarbības stiprināšanu ar valsts iestādēm, kas iesaistītas ugunsdrošības un ugunsdzēsības jautājumu risināšanā, kā arī sabiedrības izglītošanu ugunsdrošības jautājumos.

Aleksandrs Babra, Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs: “Ugunsdrošība ir svarīga prioritāte, lai sabiedrība justos droša un pasargāta no uguns riskiem. Ugunsgrēkos cietušo skaita samazinājums tagad ir viens no asociācijas mērķiem, un es darīšu visu, lai to sasniegtu. Šajā sakarā liela nozīme piešķirama efektīvai ugunsdrošības uzraudzībai, atbildīgi veicot dažādus preventīvos pasākumus, tajā skaitā izglītojot sabiedrību par ugunsdrošību. Esmu rīcības cilvēks un uzskatu, ka, tikpat svarīgs kā dialogs ar sabiedrību, ir dialogs ar valsts un pašvaldību iestādēm gan normatīvā regulējuma sakārtošanā, gan arī ugunsdrošības pārbaužu ēkās uzlabošanā.”

Jaunais asociācijas vadītājs vienlaikus ir ugunsdrošības risinājumu uzņēmuma SIA “Inspecta Prevention” vadītājs un LVS Standartizācijas tehniskās komitejas (STK 24 “Ugunsdrošība un darba vide”) priekšsēdētājs. Lasa lekcijas par ugunsdrošības risinājumiem Latvijas Universitātē un Rīgas Tehniskajā universitātē. Piedalās normatīvo aktu izstrādes darba grupās.

Pirms darba privātajā sektorā Aleksandrs Babra vairāk nekā desmit gadus strādāja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) kā ugunsdrošības inspektors. Darba laikā VUGD piedalījies visu rangu ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbos pēc autoavārijām. Saņēmis trīs apbalvojumus par cilvēku glābšanu ugunsgrēka laikā un apbalvojumu par slīkstošā glābšanu.

26.09
2018

Kāpēc mehānisko ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu uzturēšana ir svarīga?

2018 gada 27. septembrī norisināsies astotās “Ekspertu dienas” speciālistiem ugunsdrošībā un ventilācijas sistēmu uzturēšanā, mācoties no vadošiem Eiropas un Latvijas ekspertiem.

“Ekspertu dienas” ir projekts, kas aizsācies 2015. gadā, un šoreiz veltīts tēmai: “Kāpēc mehānisko ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu uzturēšana ir svarīga?”

Seminārā tiks skaidroti aktuālie Ministru kabineta noteikumi, saistībā ar izvēlēto tēmu. No teorijas un normatīvo aktu prasībām līdz praktiskiem un drošiem risinājumiem savās zināšanās un pieredzē dalīsies eksperti no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Piedalīsies Lauris Krūza – Vega 1 Serviss Ventilācijas tīrīšanas nozares rīkotājdirektors un Eiropas Ventilācijas higiēnas asociācijas viceprezidents.

Īpašie “Ekspertu dienu” viesi – Lifa Air uzņēmuma pārstāvji – pasaulē vieni no vadošajiem ventilācijas sistēmu tīrīšanas iekārtu ražotājiem ar ISO 9001 kvalitātes un ISO 14001 vides standartiem.

“Ikvienu profesionāli par uzticamu ekspertu padara zināšanas un pieredze, taču zināšanas top vērtīgas, ja tās tiek regulāri papildinātas un atjaunotas.” ir pārliecināts Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris. “Tāpēc, ja esat ēku un būvju īpašnieki, apsaimniekotāji, mehānisko ventilācijas sistēmu apkopes veicēji vai ugunsdrošības speciālisti, noteikti izmantojiet šo izdevību un apmeklējiet  pasākumu 27.septembrī!”

Seminārs sagatavots atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 90. un 91.punktiem “Mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu tīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē. Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados.”

Pasākums apmeklējums ir BEZ MAKSAS, tāpēc speciālistiem atliek vien būt zinātkāriem un atrast laiku semināru apmeklējumam.

 

SEMINĀRA DIENAS KĀRTĪBA

 

 

26.09
2018

Почему важны уход и чистка механических вентиляционных систем и каналов естественной вентиляции?

27 сентября 2018 года состоятся восьмые «Дни экспертов» для специалистов по противопожарной безопасности и содержанию вентиляционных систем на основе опыта ведущих европейских и латвийских экспертов.

«Дни экспертов» – это проект, начатый в 2015 году, и на этот раз он посвящен теме «Почему содержание механических вентиляционных систем и каналов естественной вентиляции имеет важное значение?»

На семинаре будут разъясняться актуальные правила Кабинета министров в связи с выбранной темой. От теории и нормативных актов до практических и надежных решений знаниями и опытом поделятся эксперты из Государственной пожарно-спасательной службы.

В мероприятии примут участие Лаурис Круза – исполнительный директор по чистке вентиляции Vega 1 Serviss, вице-президент Европейской ассоциации гигиены вентиляции.

Особые гости «Дней экспертов» – представители предприятия Lifa Air,   одного из ведущих в мире производителей оборудования для очистки вентиляционных систем, обладающего сертификатами качества ISO 9001 и ISO 14001.

«Любого профессионала делают проверенным экспертом знания и опыт,  однако знания становятся ценными, если они регулярно дополняются и обновляются, – уверен председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения Илгварс Церис. – Поэтому, если вы являетесь владельцем, управляющим зданием, специалистом по противопожарной безопасности или занимаетесь уходом за механическими вентиляционными системами, обязательно используйте возможность и посетите мероприятие 27 сентября!»

Семинар подготовлен в соответствии с пунктами 90 и 91 правил Кабинета министров №238 от 19.04.2016 «Правила противопожарной безопасности» «Механические вентиляционные систему и канал естественной вентиляции чистят, чтобы не допустить распространения огня в постройке. Проверка технического состояния механической вентиляционной системы и чистка выполняется раз в пять лет».

Посещение мероприятия БЕСПЛАТНОЕ, поэтому специалистам нужно лишь проявить заинтересованность и найти время на посещение семинара.

 

Детальный распорядок дня

 

 

 

02.08
2018

Kāpēc ir jāpārbauda elektroinstalācija?

Pēdējo piecu gadu laikā vidēji gadā ap 2500 ugunsgrēku notiek dzīvojamās mājās. Ugunsgrēku iespējamie iemesli galvenokārt ir neuzmanīga apiešanās ar uguni, bojātu apkures ierīču vai elektroiekārtu lietošana vai nepareiza to ekspluatācija, kā arī tīša dedzināšana. 2017. gadā ap 1050 ugunsgrēku iespējamais izcelšanās iemesls bija saistīts ar elektroiekārtām un ierīcēm, no tiem 350 ugunsgrēku notikuši dzīvojamās mājās. Arī apdrošināšanas kompānijas dati liecina, ka atsevišķos laika periodos pat 45% gadījumos par iemeslu uguns nelaimei bijusi elektrība. Viens no skaidrojumiem – lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju dzīvo daudzdzīvokļu mājās, kas celtas vēl padomju laikā un to elektroinstalācija ir krietni nolietojusies, bieži tā ir kritiskā un cilvēkiem bīstamā stāvoklī.

Šajā rakstā tiks sniegtas atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

 • Kā tiek veikta elektroinstalācijas pārbaude?
 • Kāds ir normatīvo aktu regulējums elektroinstalāciju pārbaudēm?
 • Kam uzticēt elektromērījumu pārbaudi?

Ugunsgrēku iespējamie iemesli galvenokārt ir neuzmanīga apiešanās ar uguni, bojātu apkures ierīču vai elektroiekārtu lietošana vai nepareiza to ekspluatācija, kā arī tīša dedzināšana

Neatbilstoša elektroinstalācija rada ugunsgrēka izcelšanās risku vairāku iemeslu dēļ. Ja kaut kur instalācijā rodas strāvas noplūde, šī vieta var sākt karst un ar laiku aizdegties. Bīstamību rada slikti vai nepareizi veikti elektrības vadu savienojumi un nekvalitatīvi kontakti. Šajās vietās vadi var sakarst, dzirksteļot un sākties degšanas procesi.

paši uzraugāmas būtu tās ēkas, kuras celtas vēl padomju laikā, un kurās elektroinstalācija vietām nav pārbaudīta kopš mājas nodošanas ekspluatācijā. Tā noveco, piedevām, dažreiz tā ir tikusi kļūdaini remontēta. Senāk bija izplatīta prakse sevišķi neuztraukties par dažāda diametra vadu un dažāda metāla vadu savienošanu, kas veicināja savienojuma vietu sakaršanu un radīja potenciālus ugunsgrēka draudus. Tāpat mājokļos izplatīts ugunsdrošības riska faktors ir nepareiza vadu šķērsgriezuma un drošinātāju nominālu izvēle, kad neliela šķērsgriezuma vadus pievieno pie neatbilstošiem, lielai strāvai paredzētiem drošinātājiem. Rezultātā vadi pie palielinātas slodzes sakarst un izraisa ugunsgrēku. Jāatgādina, ka dzīvokļu elektroinstalācija pārbaudi drīkst veikt tikai sertificēts elektriķis, kurš darbojas uzņēmumā vai ir reģistrējies kā individuālā darba veicējs.

Kā tiek veikta elektroinstalācijas pārbaude?

„Vispirms elektriķis iepazīstas ar situāciju dzīvoklī, apseko elektrosadali un sastāda elektroinstalācijas shēmu, kurā tiek fiksēti aizsargierīču dati, vadu un kabeļu markas un parametri. Pēc tam tiek mērīta elektroinstalācijas izolācijas pretestība (šim nolūkam jāatslēdz sprieguma padeve un jāatvieno slodze), kā arī elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības pārbaude”, skaidro sertificēts elektriķis Kārlis Legzdiņš. „ Lai labāk redzētu, kā elektroinstalācija „uzvedas” pie slodzes, un, vai tā nekarst, vēlams ieslēgt visus potenciālos strāvas patērētājus un pēc vairākām minūtēm elektrosadales kārbas un elektrosadali apsekot ar termokameru. Termogrāfiskie attēli tiek fiksēti un pievienoti pārbaudes aktam. Jāveic arī visas ēkas zibensaizsardzības sistēmas apskate un zemējuma kontūru strāvas noplūdes pretestības mērījumi, jo Latvijā katru gadu tiek reģistrēti vidēji 20 – 30 zibens izraisītu ugunsgrēku.”

Kāds ir normatīvo aktu regulējums elektroinstalāciju pārbaudēm?

Elektroinstalācija ir jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē atbilstoši elektroinstalācijas ierīkošanu regulējošo normatīvo aktu un ražotāja noteiktajām ugunsdrošības prasībām. Ministru kabineta 2016. gada 19.aprīļa noteikumos Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi) iekļauta termina “elektroinstalācija” definīcija, proti, elektroinstalācija ir elektrosistēmas zemsprieguma daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju lietotāja elektroietaisēs no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroierīcei.

Ugunsdrošības noteikumu 56.punkts nosaka, ka elektroinstalācijas, tai skaitā zemējuma un zibensaizsardzības ierīces pārbaudi veic reizi 10 gados. Pie nosacījuma, ka sprādzienbīstamā vidē tā jāveic reizi 2 gados, bet ķīmiski agresīvā vidē – reizi gadā. Pārbaudes termiņu nosaka no elektroierīces uzstādīšanas brīža, un to ir tiesīgs veikt sertificēts speciālists.

Papildus līdzšinējai elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaudei sākot no 01.09.2017 ir jāveic elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaude ar termokameru. Prasība ieviesta ar mērķi veikt noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi uz sakaršanu, lai konstatētu kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti – vai tas netiek pārslogots un vai tas ir pareizi izbūvēts.

Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikts, ka par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu tiek uzlikts naudas sods – fiziskajām personām no 30 līdz 280 eiro, juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 eiro. Lai izvairītos no šiem sodiem un maksimāli samazinātu ugunsgrēka izcelšanās risku, Latvijas Ugunsdzēsības asociācija aicina visus iedzīvotājus veikt regulāru elektroinstalācijas pārbaudi savos mājokļos un daba vietās atbilstoši normatīvo aktu prasībām, piesaistot tikai sertificētus speciālistus. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, protams, veic plānveida un citas pārbaudes, tāpat, apdrošinot mājokli, apdrošināšanas kompānijas seko līdzi, lai tiktu ievērotas ugunsdrošības noteikumu prasības, taču to ievērošana, pirmkārt, ir katras privātpersonas un juridiskas personas atbildība un drošība”, uzver Biedrības „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris.

Kam uzticēt elektromērījumu pārbaudi?

Elektroinstalācijas pārbaudi un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt persona, kura atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām ir saņēmusi attiecīgu apmācību un ieguvusi pielaidi attiecīgai elektrodrošības grupai, ko apliecina atbilstoši minēto noteikumu 3.pielikumam tai izsniegta apliecība vai persona, kura attiecīgi apmācīta un sertificēta Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijā vai Latvijas Elektriķu brālībā. Abām institūcijām ir dots deleģējums ar Ministru kabineta rīkojumu veikt šo sertifikāciju.

Elektroniskās vides resursos ikviens interesents var atrast uzņēmumus, kuri veic elektroinstalācijas pārbaudes. Izvēloties kādam no atrastajiem uzņēmumiem uzticēt veikt elektroinstalācijas pārbaudi savā mājoklī, jāpievērš uzmanība, vai konkrētais uzņēmums nodarbina personas, kas atbilst iepriekš minētājām prasībām, kā arī jāpārliecinās par izvēlētā uzņēmuma pieredzi konkrēto darbu veikšanā.

 

Papildus informācija par elektoinstalācijas pārbaudēm ir pieejama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta tīmekļvietnēs:

02.08
2018

Почему необходимо проверять электропроводку?

Статистика показывает, что в основном пожары возникают в жилых помещениях, частном секторе и на бесхозных объектах, составляя около 80-90% общего числа возгораний. Причиной почти трети пожаров в Латвии, которые происходят в жилом секторе, являются именно повреждения электропроводки. Данные страховых компаний свидетельствуют о том, что в отдельные периоды это было причиной пожаров вплоть до 45% случаев. Одним из объяснений является то, что большинство жителей Латвии проживает в многоквартирных домах, которые были построены еще в советское время, поэтому электропроводка значительно износилась, часто она находится в критическом и опасном для людей состоянии.

В этой статье будут даны ответы на следующие вопросы:

 • Как осуществляется проверка электропроводки?
 • Какое регулирование проверки электропроводки предусмотрено нормативными актами?
 • Кому доверить проверку электрозамеров?

Причиной почти трети пожаров в Латвии, которые происходят в жилом секторе, являются именно повреждения электропроводки.

Непорядок с электропроводкой опасен по нескольким причинам. Если где-то в проводке возникает утечка тока, это место может начать нагреваться, а со временем – загореться. Опасность представляют плохо или неправильно выполненные соединения электрических проводов и некачественные контакты. В этих местах провода могут нагреваться, искрить, что в конечном итоге приведет к процессу горения.

Особый надзор необходим зданиям, которые были построены еще в советское время, где электропроводка нередко не проверялась с момента сдачи дома в эксплуатацию. Она не только устаревает, но и зачастую неправильно ремонтировалась. Раньше была распространена практика особо не беспокоиться по поводу соединения проводов различного диаметра и из различных металлов, что способствовало нагреву мест соединения и создавало потенциальную возможность возгорания. Кроме того, распространенным в жилых домах фактором риска с точки зрения пожарной безопасности является выбор неправильного сечения проводов и номиналов предохранителей, когда провода с небольшим сечением подключаются к несоответствующим, предусмотренным для большого тока предохранителям.  В результате провода при большой нагрузке нагреваются и становятся причиной пожара. Следует напомнить, что проверку электропроводки в квартире может проводить только сертифицированный электрик, который работает на предприятии или зарегистрирован как лицо, занимающееся индивидуальной трудовой деятельностью.

Как осуществляется проверка электропроводки?

„В первую очередь электрик знакомится с ситуацией в квартире, обследует электрораспределительный щит и составляет схему электропроводки, в которой фиксируются данные защитных устройств, марки и параметры проводов и кабелей. Затем производятся замеры сопротивления изоляции электропроводки (для этого отключается подача напряжения и отсоединяется нагрузка), а также проверка непрерывности сопротивления электрооборудования, устройств заземления и провода заземления, – поясняет сертифицированный электрик Карлис Легздиньш. – Чтобы лучше понять, как электропроводка ведет себя при нагрузке и не нагревается ли она, желательно включить все потенциальные источники потребления тока и через несколько минут обследовать электрораспределительные коробки и электрораспределительный щит термокамерой. Термографические изображения фиксируются и прилагаются к акту проверки. Также необходимо провести осмотр системы молниезащиты всего здания и замеры сопротивления утечке тока контура заземления, потому что в Латвии ежегодно регистрируется в среднем 20-30 вызванных молнией пожаров”.

Какое регулирование проверки электропроводки предусмотрено нормативными актами?

Электропроводку необходимо поддерживать в рабочем состоянии и эксплуатировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными соответствующими нормативными актами и производителями, которые изложены в Правилах пожарной безопасности (правила Кабинета министров № 238 от 19 апреля 2016 года).

56-й пункт Правил пожарной безопасности гласит, что проверка электропроводки, в том числе устройств заземления и молниезащиты, проводится один раз в 10 лет, в потенциально взрывоопасной среде – один раз в 2 года, в химически агрессивной среде – один раз в год. Срок проведения проверки определяется с момента установки электрооборудования, и определять его имеет право только сертифицированный специалист. В дополнение к прежней проверке сопротивления изоляции электропроводки начиная с 01.09.2017 должна проводиться также проверка соединений контактов электропроводки термокамерой. Это требование введено с целью проверки электропроводки на нагревание при нагрузке, чтобы убедиться в безопасности и качестве соединений контактов – не слишком ли высока нагрузка и правильно ли они устроены.

Кодекс административных нарушений предусматривает, что за нарушение требований пожарной безопасности налагается штраф – для физических лиц от 30 до 280 евро, для юридических – от 280 до 1400 евро. Чтобы избежать штрафов и максимально снизить риск возникновения пожара, Латвийская  ассоциация пожаротушения призывает всех жителей проводить регулярные проверки электропроводки в своих жилищах и на рабочих местах в соответствии с требованиями нормативных актов, привлекая только сертифицированных специалистов. „Государственная пожарно-спасательная служба, разумеется, проводит плановые и другие проверки, кроме того, при страхование жилья страховые компании тоже следят за тем, чтобы соблюдались противопожарные правила, но их выполнение в первую очередь является ответственностью за безопасность каждого частного и юридического лица”, – подчеркивает председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения Илгварс Церис.

Кому доверить проверку электрозамеров?

Проще всего найти в интернете компании, которые проводят проверку электрозамеров. При выборе партнера для сотрудничества, которому доверить и другие услуги в сфере пожарной безопасности, обязательно нужно обратить внимание на то, имеются ли у конкретного предприятия или специалиста соответствующие сертификаты и опыт проведения подобных работ. Полезно узнать также отзывы других клиентов о сотрудничестве с выбранным поставщиком услуг.

Латвийская ассоциация пожаротушения – профессиональная общественная организация, цель которой состоит в содействии коммерческой деятельности своих членов, способствуя их взаимному сотрудничеству и профессиональному росту, защищая и представляя правовые, хозяйственные и экономические интересы членов и всей отрасли в муниципальных и государственных учреждениях.

 

Дополнительная информация:

Илгварс Церис,

председатель правления общества “Латвийская ассоциация пожаротушения”

29414689, lua@ugunsdzesiba.lv, www.ugunsdzesiba.lv

25.06
2018

SEMINĀRS LVS 402:2018

2018. gada 19.  jūnijā notika seminārs, par LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”, kurā piedalījās:

 • Ilgvars Cēris, Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs;
 • Aleksandrs Drozds, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ugunsdrošības normatīvu nodaļas priekšnieks;
 • Mareks Tipa, SIA “NIC Ozols” projektu vadītājs, kā neatkarīgs eksperts;
 • Edijs Liepiņš, Sertificēšanas institūcijas SIA “SERTEKS” valdes loceklis.

Kopskaitā piedalījās 43 dalībnieki no 30 uzņēmumiem un iestādēm, no tiem 15 asociācijas biedru pārstāvji.

Galvenie secinājumi (no ziņojumiem un diskusijām):

 • LVS 402-2018 veicina ugunsdrošības aparātu apkopes nozares sakārtošanu;
 • VUGD savās nostādnēs veicinās LVS 402-2018 prasību realizāciju praksē;
 • LVS 402-2018 tiks iekļauts “Ugunsdrošības noteikumu “ piemērojamo standartu sarakstā (pagaidām vēl sarakstā ir iepriekšējā redakcija);
 • Sertificējošas institūcijas SIA “Bureau Veritas Latvija” (saņēmušas akreditāciju pēc jaunās redakcijas) un SIA “Serteks” (saņems LATAK akreditāciju 26. jūnijā) ir gatavi turpināt apkopes punktu sertifikāciju;
 • SIA “Serteks” ir iesniedzis dokumentus un gaida akreditāciju no LATAK kompetento personu sertifikācijai, kura tiks uzsākta no 2019. gada 01. janvāra;
 • m/c “Preventa” ir sagatavojis standartā noteikto 80 stundu apjoma kompetento personu apmācību programmu un  to uzsāks šī gada novembrī.
01.06
2018

LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”

Kā nodrošināt kvalitatīvu ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi? Kādas ir jaunās prasības ugunsdzēsības aparātu apkopes vietām? Kāda būs kompetento personu novērtēšanas kārtība?

Par šiem jautājumiem varēs uzzināt Latvijas ugunsdzēsības asociācijas rīkotajā seminārā par ugunsdzēsības aparātu apkopi atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un LVS 402-2018 prasībām.

Datums: 19.06.2018
Laiks: no 10:00 līdz 13:00
Norises vieta: Jāņa Asara iela 13, lielajā zālē 2.stāvā

Vairāk par semināru: PROGRAMMA

 

 • Piesakoties uz semināru līdz 15.06.2018 dalība ir BEZ MAKSAS;
 • Reģistrācija notiek nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un uzņēmuma juridisko nosaukumu uz e-pastu info@preventa.lv;
 • Visiem, kas vēlas saņemt sertifikātu par 4 akadēmisko stundu semināra noklausīšanos , lūdzam nosūtīt uzņēmuma rekvizītus, rēķina izrakstīšanai, cena par sertifikātu 15 EUR (ar PVN);
 • 4 akadēmiskās stundas tiks pielīdzinātas 4 kredītpunktiem, atbilstoši standarta LVS 402:2018 8.2 punktam;
 • Nereģistrētiem semināra dalībniekiem cena par sertifikātu 25 EUR (ar PVN).

 

 

Papildus informācijai.

Direktora p.i.
Edgars Drivinieks
Tālr. 27 706 300
edgars@preventa.lv
Klientu menedžeris
Olga Podoļaka
Tālr. 29 810 300
olga@preventa.lv
31.05
2018

Проведено исследование рыночных цен на техническое обслуживание огнетушителей

Для того чтобы оценить, насколько рыночные цены соответствуют качеству услуг и фактической стоимости работ, Латвийская ассоциация пожаротушения организовала проведение хронометража работ по обслуживанию огнетушителей независимыми экспертами и сделала расчет их себестоимости. Цель такого исследования рынка состоит в содействии честной коммерческой практике среди поставщиков услуг по обслуживанию противопожарного инвентаря и соблюдению правил пожарной безопасности.

Средние данные о расценках на обслуживание огнетушителей конкретных моделей могут служить ориентиром для обоснованности цен на техническое обслуживание аппаратов.

Исследование показало, что минимальная стоимость технического обслуживания огнетушителя без вскрытия баллона составляет 3,45 евро, а со вскрытием и ремонтом баллона – 8,06 евро. В зависимости от размера аппарата цены могут колебаться в пределах 10%. Метод хронометража позволяет провести точный учет и замерить действия, которые необходимы для качественного технического обслуживания огнетушителя с соблюдением требований всех нормативов.

По итогам проведенного ассоциацией исследования местного рынка сделан вывод о том, что расценки на обслуживание в разных фирмах отличаются, что связано с различной себестоимостью услуг в различных местах обслуживания, а также с конкуренцией на внутреннем рынке. Но встречаются случаи, когда клиенту предлагаются услуги по ценам, которые существенно отличаются от средних рыночных цен, и это уже является основанием для подозрений в нечестности предприятий, особенно в случаях, когда цены подозрительно низки. „На наш взгляд, это почти наверняка указывает на плохое качество услуг, что при дальнейшей эксплуатации огнетушителя может стать причиной того, что он не сработает, создав дополнительные риски для здоровья и материальных ценностей пользователя, – подчеркивает председатель правления ассоциации Илгварс Церис. – К сожалению, среди поставщиков услуг наблюдаются такая нечестная коммерческая практика и демпинговые цены, в том числе в закупках. Проведя оценку стоимости услуг, мы хотим дать дополнительную информацию пользователям, чтобы помочь им выбрать безопасный, сертифицированный и соответствующий требованиям сервис”.

По данным ассоциации, на рынке технического обслуживания огнетушителей в Латвии активно работают 30-35 сертифицированных компаний.

С 1 января этого года вступили в силу новые требования к техническому обслуживанию огнетушителей, которые распространяются на всех юридических и физических лиц, во владении или в пользовании которых имеются огнетушители, а также к местам обслуживания огнетушителей, которые предлагают услуги по техобслуживанию противопожарного инвентаря.

Для того чтобы огнетушители работали безупречно, для их содержания в готовом к эксплуатации виде должны соблюдаться установленный правилами Кабинета министров от 19 апреля 2016 года №238 „Правила пожарной безопасности” порядок использования и обслуживания огнетушителей, технические требования производителей, а также латвийский государственный стандарт LVS 402 „Места технического обслуживания огнетушителей. Общие требования”. Чтобы выполнить требования государственного стандарта, места технического обслуживания должны быть сертифицированы.

Важно помнить о том, что первое техническое обслуживание нового огнетушителя, у которого до этого не были выявлены повреждения, выполняется по окончании установленного производителем гарантийного срока. Частоту дальнейшего обслуживания производитель указывает в технических правилах, и это, как правило, один раз в 1-2 года. Если производитель не указал частоту технического обслуживания огнетушителей, его нужно проводить не реже одного раза в 5 лет. Если ответственное лицо при визуальном осмотре аппарата констатировало указанные в “Правилах пожарной безопасности“ повреждения, необходимо провести техническое обслуживание огнетушителя. Это платная услуга, во время которой проводится проверка рабочего давления и комплектации огнетушителя, устраняются дефекты, выполняется ремонт или проводятся другие необходимые работы для его восстановления и подготовки к дальнейшему безопасному применению. Обязательным требованием после технического обслуживания является размещение специальной отвечающей требованиям правил наклейки на боковой поверхности корпуса огнетушителя. Она содержит информацию о дате проведения технического обслуживания и его исполнителе.

Латвийская ассоциация пожаротушения – профессиональная общественная организация, цель которой состоит в содействии коммерческой деятельности своих членов, способствуя их взаимному сотрудничеству и профессиональному росту, защищая и представляя правовые, хозяйственные и экономические интересы членов и всей отрасли в муниципальных и государственных учреждениях.

 

Дополнительная информация:

Илгварс Церис

председатель правления общества “Латвийская ассоциация пожаротушения”

29414689, lua@ugunsdzesiba.lv, www.ugunsdzesiba.lv

31.05
2018

INFORMĀCIJA par ugunsdzēsības aparātu apkopi un cenām

Lai ugunsdzēsības aparāti darbotos nevainojami, to uzturēšanai ekspluatācijai gatavā stāvoklī ir jāievēro MK Noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības Noteikumi” noteiktā ugunsdzēsības aparātu lietošanas un apkalpošana kārtība, ražotāju tehniskās prasības, kā arī Latvijas valsts standarts LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietas. Vispārējās prasības”.

Ugunsdrošības noteikumos noteikts, ka atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko apkopi. Apkope ir jāveic ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietās, ievērojot ražotāja noteiktās prasības un termiņus. Lai izpildītu Latvijas valsts standarta 402 prasības, apkopes vietām ir jābūt sertificētām.

Svarīgi ievērot, ka pirmā tehniskā apkope jaunam ugunsdzēsības aparātam, kuram līdz tam nav konstatēti bojājumi, jāveic pēc ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām. Turpmāko apkopju biežumu ražotājs nosaka tehniskajos noteikumos, un tas parasti ir reizi 1 – 2 gados. Ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparātu apkope ir jāveic ne retāk kā 1 reizi 5 gados. Vienlaicīgi “Ugunsdrošības noteikumos” ir precizēts, ka, ekspluatējot ugunsdzēsības aparātus vidē vai apstākļos, kas ir īpaši kaitīgi ugunsdzēsības aparāta tehniskajam stāvoklim, atbildīgā persona, izvērtē ugunsdzēsības aparāta ekspluatācijas riskus, veic papildu tehniskā stāvokļa vizuālās apskates un izskata nepieciešamību veikt biežākas tehniskās apkopes nekā reizi 5 gados.

Ja atbildīgā persona ugunsdzēsības aparāta vizuālās apskates novērtējumā ir konstatējusi “Ugunsdrošības noteikumos“ norādītos bojājumus, ugunsdzēsības aparātam ir jāveic tehniskā apkope. Tas ir maksas pakalpojums, kura laikā ugunsdzēsības aparātiem izdara darba spiediena un komplektācijas pārbaudi, novērš defektus, veic remontu vai citus nepieciešamos darbus to atjaunošanai un sagatavošanai turpmākai drošai lietošanai. Kā obligāta prasība pēc apkopes veikšanas ir speciālas „Ugunsdrošības noteikumu” prasībām atbilstošas uzlīmes nostiprināšana uz aparāta korpusa sānu virsmas. Tā sniedz informāciju par veiktās apkopes datumu un darba veicēju.

Ja ugunsdzēsības aparātam tā apkopes laikā tiek atvērts balons, tehniskās apkopes vietas speciālists atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu prasībām veic balona tvertnes iekšējās virsmas pārbaudi, izdara dzēsējvielas vai komplektējošo detaļu nomaiņu un sagatavo ugunsdzēsības aparātu tālākai ekspluatācijai. Vairums vadošo pakalpojumu sniedzēju, kā apliecinājumu ugunsdzēsības aparāta atvēršanai, uz balona augšējās daļas zem palaišanas mehānisma nostiprina speciālu plastikāta gredzenu ar atzīmi par veikto ugunsdzēsības aparāta atvēršanu.

Kā liecina „Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas” veiktā vietējā tirgus izpēte, apkopes izcenojums dažādās firmās ir atšķirīgs. Zināmās robežās tas ir skaidrojams ar atšķirīgo pakalpojumu pašizmaksu dažādās apkopes vietās, kā arī ar konkurenci vietējā tirgū. Tajā pašā laikā ir sastopami gadījumi, kad klientam tiek piedāvāti pakalpojumi, kuru cenas būtiski atšķiras no vidējām tirgus cenām. Un tas jau ir pamats aizdomām par uzņēmumu negodprātīgu rīcību, it īpaši gadījumos, kad cenas ir aizdomīgi zemas. Mūsuprāt, tas gandrīz noteikti norāda uz sliktas kvalitātes pakalpojumu, kas turpmākā ugunsdzēsības aparātā ekspluatācijā var būt par pamatu tam, ka ugunsdzēsības aparāts nenostrādā un rada papildus riskus tā lietotāja veselībai un materiālajām vērtībām.

Lai izvērtētu tirgus cenu atbilstību pakalpojumu kvalitātei un reālajām darbu izmaksām, „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” organizēja neatkarīgu ekspertu veiktu ugunsdzēsības aparātu apkalpošanas darbu hronometrāžu un izdarīja pašizmaksas aprēķinu. Vidējie dati par konkrētu ugunsdzēsības aparātu apkalpošanas pakalpojumu izmaksām norādīti tabulā un var kalpot par orientieri pamatotam ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes izcenojumam. Atkarībā no ugunsdzēsības aparāta lieluma, apkopes cenas var svārstīties 10% robežās.

 

Ugunsdzēsības aparātu apkopes minimālās izmaksas (Euro bez PVN)

Nr. Pakalpojuma veids Cena
1. Tehniskā apkope bez balona atvēršanas € 3,45
2. Tehniskā apkope ar balona atvēršanu un labošanu € 8,06

 

I.Cēris

19.03
2018

Skursteņslauķa ikdiena

«Vai jūs esat īsts?» Šādu jautājumu skursteņslauķis Aivars Reisons dzird itin bieži, kad savā formastērpā dodas ielās. Viņa darbs ir gādāt, lai klientu mājās skursteņi būtu tīri, lai vakarā, ieslēdzot televizoru, netiktu ziņots par kārtējo ugunsgrēku. Intervijā portālam TVNET viņš paver šīs senās profesijas priekškaru, pastāstot to, kā kļuvis par skursteņslauķi, un aprakstot savu ikdienu.

Vai varat pastāstīt, kāda ir skursteņslauķa ikdiena?

Ikdiena ir diezgan jautra. Ceļam telefonu, uzklausām klientu zvanus, piefiksējam, saprotam, kas jādara, kā varam palīdzēt, un ar to arī sākas rīts. Tālāk ir pirmais objekts. Pamatdarbība ir tīrīšana, kas parasti notiek rudenī. Sliktu laikapstākļu gadījumā darām arī visu ko citu. Mēs apsekojam skursteņus, lai pieslēgtu jaunas apkures iekārtas. Veicam arī apsekošanu, lai jaunu mājas skursteni nodotu ekspluatācijā.

Kāpēc jūs izvēlējāties šo profesiju?

Tā ir sanācis, ka esmu skursteņslauķis jau trešajā paaudzē – vectēvs, krusttēvs un tagad arī es. Sāku vasarās skolas brīvlaikos piestrādāt. Tad sanāca aiziet uz pavāriem. Pamācījos un sapratu, ka nav īstais lauciņš, un pievērsos nopietnāk šim te darbam. Tā arī tas aizgāja. Tagad esmu skursteņslauķis jau 11 gadus.

Vai nav sajūta, ka šis darbs ir arhaisks?

Tajā laikā, kad sāku, es par to vēl nedomāju. Tas vispār ir garš posms, jo sāc vienkārši kā māceklis staigāt pakaļ un palīdzi, kamēr aptver, kas vispār tur notiek. Principā nav tādas skolas, kurā iemācīties skursteņslauķa arodu. Ir jāiet praktiski un jāmācās. Katrā objektā būs kaut kas citādāks. Paiet kādi trīs, četri gadi, līdz esi uztvēris, kā kas notiek.

Māceklis strādā pie meistara vismaz trīs gadus, un tad meistars skatās, ko cilvēks māk, ko nemāk. Ja meistars uzskata, ka māceklis arodu ir daudzmaz apguvis, tad viņam ir iespēja kārtot zeļļa eksāmenu. Pēc tam, saņemot diplomu Latvijas Amatniecības kamerā, jau var sākt strādāt patstāvīgi.

Tā tāda baigā uzticība. Principā prasmes ir atkarīgas no tā, kāds cilvēks apmāca.

Zināmā mērā jā. Tas atkarīgs no tā, cik apmācīs un cik pats var uztvert, kā arī no tā, vai grib uztvert. Ir tādi cilvēki, kuri grib strādāt naudas dēļ. Šajā amatā ir svarīgi, ka darbs patīk, ka to mīli. Vismaz man tā ir. Darbu strādāt strādāšanas pēc ir diezgan grūti.

Kas jums visvairāk patīk šajā darbā?

Man patīk aizbraukt pie cilvēkiem. Viņi smaidīgi sagaida un vēl smaidīgāki pavada, jo esmu izdarījis viņiem labu darbu. Man patīk pozitīvisms, pozitīvs lādiņš no cilvēkiem. Jau uz ielas izejot skursteņslauķa formā, cilvēki skatās un smaida.

Skursteņslauķa forma ir kā pase. Ja jāapskata mājā kāds dzīvoklis, bez formas neviens nelaistu. Atnākot parastās drēbēs, prasīs: «Kas tu esi? Ko tu gribi?» Savukārt formā attieksme uzreiz ir: «Jā, skursteņslauķis. Lūdzu, nāciet iekšā!»

Reti jau tagad sanāk pa Rīgu pastaigāt formā. Kādreiz sanāca vairāk, jo nebija mašīnas.

Kāda bija cilvēku reakcija uz ielas?

Cilvēki atskatās, skrien un ķeras pie pogām, prasa, vai drīkst nofotografēties. Ļoti pozitīvi tas viss ir. Ir ticējums, ka skursteņslauķis nes laimi, un visi grib tai pogai pieskarties.

Tas gan ir labs ticējums.

Tam apakšā nav kaut kāda nauda vai bagātība. Tā laime ir, kad skursteņslauķis atnāk un, iztīrot mājā skursteni, pavardu, padara ģimeni laimīgu. Var pagatavot ēdienu. Tādā ziņā tā laime izpaužas.

Vai jums pašam ir māceklis?

Man bija māceklis – mans brālēns. Es gan tad vēl nebiju meistars, par zelli strādāju. Viņš kādus divus gadus nostrādāja un tad pats dabūja zeļļa diplomu.

Vai iepriekš strādājāt kādā citā profesijā?

Pirms šī darba arī mūrēju skursteņus. Līdz galam izpratu skursteņa uzbūvi, kas ir tikai un vienīgi pluss. Tāpat uz dažādiem kursiem aizeju, piemēram, gāzes kursiem, kur mūs apmāca par jaunajiem noteikumiem – kā uzstādīt gāzes katlus.

Kā jums šķiet, vai skursteņslauķa profesija kādreiz varētu izzust, ņemot vērā, ka daudzās nozarēs notiek tehnoloģiskā attīstība?

Noteikti nē. Tehnoloģiskā attīstība varētu tikai atvieglot skursteņslauķa darbu, bet aizstāt noteikti ne. Pirmkārt jau tādēļ, ka skurstenis ir atsevišķa daļa mājā. Lai mājā varētu dzīvot, skursteņslauķim ir jāapskatās, kā skurstenis ir izbūvēts, un jādod atzinums, ka tas ir derīgs un nododams ekspluatācijā. To neviens aizstāt nevar.

Otrkārt, teorētiski cilvēks pats var tīrīt skursteni. Laukos droši vien kaimiņš nāk un tīra, bet Rīgā tā nav. Kurināmais nākotnē nomainīsies, bet darbs tāpat paliks, jo arī ierīcēm, kurām it kā skursteni tīrīt nevajag, rodas problēmas. Piemēram, gāzes katlam var gadīties, ka skurstenī trūkst vilkmes un katls slēdzas ārā. Tur ir jāsaprot, kāda ir problēma, un tad ir nepieciešams skursteņslauķis.

Tāpat arī mūsu arodā tehnoloģijas ļoti attīstās un tam ir jāpielāgojas. Kādreiz to visu darīja ar egļu zariem. Tagad jau ir modernas ierīces un uz jumta pat nav jākāpj. To visu no apakšas var izdarīt. Arī klienti ir pārsteigti. Viņi iedomājas, ka atnāks vecs onkulītis un rāpsies uz jumta, bet atnāk jauns puisis un visu to var izdarīt no apakšas.

Pamatā gan mēs kāpjam uz jumta. Vairāk ziemā, kad kājas slīd, mēs izmantojam iespēju iztīrīt no apakšas. Tomēr, lai būtu skaidrība, uz jumta ir jāuzkāpj un skurstenis jāapskata. Tad ir drošība un vakarā var mierīgi iet gulēt, ka skurstenis ir tīrs un aizdegšanās iespējas nav.

Kāda ir bīstamība, ja skurstenis nav iztīrīts?

Degšana. Gadās visādi. Gadās, ka cilvēki regulāri tīra, bet sodrēji skurstenī tik un tā aizdegas. Tas ir atkarīgs no tā, ar ko kurina. Ja kurināmais nav īpaši kvalitatīvs, tad degšana var notikt.

Kāds ir kvalitatīvs kurināmais?

Vismaz gadu, pusotru žāvēta malka, savukārt nekvalitatīva ir tikko no meža atvesta. Iemetot krāsnī, tā vēl čūkst.

Vai skursteņslauķis ir izplatīts amats?

Rīgā ir piecas vai sešas kompānijas, kurās ir pa diviem, trim cilvēkiem. Latvijā kopumā ir aptuveni 70 sertificēti skursteņslauķi. Tas nav daudz, ņemot vērā cilvēku un skursteņu skaitu.

Ar kādiem rīkiem strādā skursteņslauķis?

Pamatā ir striķis, kam galā birste. Tai ir atsvars, kas birsti velk uz leju. Tas ir pamatinstruments, ar kuru birstē sodrējus skurstenī no augšas uz leju. Sodrēji nobirst lejā pagrabā vai pirmajā stāvā, un pa lūciņu tos var izgrābt ar speciālu kausiņu. Tad ir aptuveni 20 metrus gara trose, kura tiek nēsāta rullī. Ar to var skursteni tīrīt no apakšas. Vēl ir mazāka trosīte. Podiņu krāsnīm ir ejas, pa kurām iet dūmi. Ar šo mazāko trosīti var iztīrīt šīs ejas. Tāpat nepieciešams putekļsūcējs, lai to visu sasūktu, dzīvoklī tīrot. Vēl ir māli, ar kuriem aiztaisīt lūciņas ciet.

Viens no galvenajiem instrumentiem ir spogulītis. Ja pagrabā, ieliekot spoguli no apakšas, var redzēt debesis, tas nozīmē, ka skurstenis ir tīrs. Jābūt jaudīgai kabatas baterijai, vēl malkas mitruma mērītājam, ja objektā ir aizdomas, ka kurināmais nav īpaši kvalitatīvs.

Vai ir kāda atšķirība starp dažādiem koksnes veidiem kurināšanā?

Temperatūras ziņā jā. Ozols deg ar lielāku temperatūru. Apse vairāk attīra skursteni. Tai klāt ir viela, kas degot reaģē ar sodrējiem un padara tos līdzīgākus pelniem. Tad tie var nokrist. Lai skursteni attīrītu, kādreiz laukos taču lietoja arī izžāvētas kartupeļu mizas. Arī tās padara sodrējus pelnainākus. Tagad jau ir moderna ķīmija. Tā nepieciešama skurstenim, kur ar birsti vairāk nevar neko izdarīt, kad skurstenis izskatās kā asfaltēts, spīdīgs. Ķīmiskās vielas dūmi degot reaģē un to materiālu, kas ir skursteņa iekšpusē, padara notīrāmu.

Ko darīt, ja, piemēram, desmit gadus nav tīrīts skurstenis?

Ir tādi. Tas ir atkarīgs no tā, ar ko kurina. Ja ir sausa malka un intensīvi tiek kurināts, skurstenī ir silts un tur nekas neuzkrājas. Tad vēl desmit var nokurināt. Ir citi, kuri pa gadu skursteni aizaudzē tā, ka to vairs nevar iztīrīt. Tas ir atkarīgs no kurināmā, kā arī no ekspluatācijas. Pareizi to dara, padodot gaisu. Tad notiek pareiza sadegšana. Ja apslāpē un aiztaisa visas gaisa padeves ciet, uguns deg lēnām, un tas skurstenim ir nepatīkami.

Vai ir patiesība, ka skursteņslauķis vienmēr ir melns un nosmērējies?

Jā. Pats netīrākais darbs ir pagrabā. Ja māja sen nav tīrīta vai sodrēji nav izgrābti, tad tie var sakrāties līdz pirmajam, pat līdz otrajam stāvam. Sodrējus tīra pa mazu lūciņu. Izgrābjot visu, pēc tam ir jāpabaksta, un tad tas viss atkal nokrīt lejā un ienāk sejā, un viss pagrabs ir putekļos. Tā mēs arī nosmērējamies, un tādi arī ejam pa ielu.

Vai jums šķiet, ka šis amats ir romantisks?

Jā, ir. Tajā brīdī, kad uzkāpju uz jumta, ir ļoti forša sajūta – var redzēt visu, visa Rīga ir pie kājām.

Vai jums ir bailes no augstuma?

No paša augstuma jā. Ja man būtu jākarājas kaut kādos striķos, jāmazgā logi daudzstāvu mājā… Bet ja man ir pamats zem kājām, tad ne. Pa jumta kori jau var noiet.

Vai jums ir kāds nodrošinājums?

Vajadzētu, bet nav. Mēs skatāmies: ja ir droši un var noiet, tad ejam. Vajadzētu sieties klāt, bet Rīgā īsti nav tādu jumtu, kur to varētu. Būtu nepieciešami speciāli āķi. Pie skursteņa nepiesiesies, tas pats var nogāzties.

Kā cilvēki reaģē, kad atklājat, ka esat skursteņslauķis?

Ja es aizietu šādās drēbēs, tad man neticētu un pasmietos. Arī skursteņslauķa drēbēs, ja stādies priekšā kā skursteņslauķis, pirmais jautājums ir: «Vai jūs esat īsts?» Mēs ļoti bieži braucam ēst uz šejieni (ēdnīcu «Lauvas nams»). Cilvēki, nākot iekšā, ierauga mūs formās un prasa, vai esam īsti. Es saku: «Nē, tepat no Dailes teātra nāku!»

AUTORS TVNET