13.02
2018

No pirmsākumiem līdz mūsdienām. Kas redzams ugunsdzēsības muzejā?

Svētdien, 11. februārī, visā Eiropas Savienībā tika atzīmēta vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu, kuras ietvaros norisinājās vairākas aktivitātes, lai veicinātu sabiedrības informētību par 112 numuru, uz kuru zvanot iespējams saņemt operatīvo dienestu palīdzību. Viena no vietām, kur var uzzināt par ugunsdzēsēju un glābēju darbu ir Latvijas ugunsdzēsības muzejs.

Latvijas Ugunsdzēsības muzejs atrodas, Rīgā, Hanzas ielā 5, 1910.gadā pēc arhitekta Reinholda Georga Šmēlinga projekta būvētajā jūgendstila ēkā.

Muzeja ekspozīcija iepazīstina ar Latvijas ugunsdzēsības vēsturi no 19.gadsimta vidus līdz mūsdienām.

Pirmā stāva vēstures zālēs eksponēti 19.gadsimta beigu un 20.gadsimta sākuma ugunsdzēsēju formas tērpi, ķiveres, darbarīki, apbalvojumi, rokas un mehāniskie sūkņi, kā arī ugunsdzēsēju automobilis «Chevrolet Six».

Otrā stāva ekspozīcija ļauj izsekot ugunsdzēsības attīstībai no 20.gadsimta 40.tajiem gadiem līdz mūsdienām, iepazīties ar signalizācijas un ugunsdzēsības ierīcēm ugunsdzēsēju glābēju darba tērpiem un ekipējumu, informāciju par pēdējo gadu lielākajiem ugunsgrēkiem un citām katastrofām.

Slavas zāle glabā dienesta pienākumus pildot bojā gājušo ugunsdzēsēju vārdus, apbalvoto ugunsdzēsēju sarakstus, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Latvijas Ugunsdzēsības muzeja karogus.

Muzeja apmeklētāji var apgūt:

 • praktiskas iemaņas dzēšanā;
 • piedalīties viktorīnās;
 • un noskatīties dokumentālus videomateriālus.Muzeja ekspozīciju papildina izstādes.
 • Muzeja krājums interesentiem pieejams arī pirmdienās no 08.30 līdz 17.00, apmeklējumu iepriekš saskaņojot.

Muzeja krājumā ir 31 780 priekšmeti.

Lai palielinātu ceļotāju drošību un nepieciešamības gadījumā cilvēkiem būtu vienkāršāk izsaukt vajadzīgo dienestu, 1991.gadā tika izveidots Eiropas vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112. Latvijā vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 darbojas jau 21 gadu (kopš 1997.gada). Tālruņa numurs 112 darbojas 24/7 un zvans uz to ir bez maksas.

Piezvanot uz 112, ikviens var sazināties ar četriem glābšanas dienestiem:

 • VUGD;
 • Valsts policija;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests;
 • Gāzes dienests.

Šobrīd ik dienu VUGD Zvanu centros strādā 20 dispečeri, kuri vidēji diennaktī saņem 3300 zvanus ar dažādiem lūgumiem palīdzēt.

2017.gadā kopā apstrādāti vairāk kā 1,2 miljoni ienākošie 112 zvani.

Avots:TVNET

10.02
2018

Jaunas prasības ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes jomā

01.01.2018. stājās spēkā jaunas prasības attiecībā uz ugunsdzēsības aparātu tehniskām apkopēm, jo atbilstoši 19.04.2016. MK noteikumu nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 520. punktam spēku zaudēja Latvijas standarts LVS 332:2003 “Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī”.

Izmaiņas attiecas uz visām juridiskām personām, kuru īpašumā vai lietošanā ir ugunsdzēsības aparāti, kā arī ugunsdzēsības aparātu apkopes vietām, kas ikdienā nodrošina ugunsdzēsības inventāra tehniskās apkopes servisu.

Svarīgākās izmaiņas, kas jāzina ikvienam par jaunajām prasībām ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes jomā:

 • Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope, remonts un uzpilde ir jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām.
 • Pirmā tehniskā apkope jaunam ugunsdzēsības aparātam jāveic pēc ražotāja noteiktā garantijas termiņa beigām, ja aparātam līdz tam nav konstatēti bojājumi.
 • Ja ražotājs nav noteicis ugunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes biežumu, ugunsdzēsības aparātu apkope ir jāveic ne retāk kā vienu reizi piecos gados.  
 • Ņemot vērā Latvijas situāciju, spēkā esošās normatīvo aktu un ražotāju prasības, jāatzīst, ka visiem ekspluatācijā esošajiem ugunsdzēsības aparātiem tehniskā apkope būtu jāveic ne retāk kā vienu reizi gadā. Savukārt reizi piecos gados tehniskās apkopes vietas speciālistam ir jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršanu un remonts atbilstoši ražotāja tehniskajiem noteikumiem.
 • No 2018. gada 1. janvāra ugunsdzēsības aparāti jāmarķē ar jaunu tehniskās apkopes uzlīmi.
 • Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic tikai apkopes vietās. Saraksts ar atbilstošiem, sertificētajiem uzņēmumiem publicēts Bureau VeritasSERTEKS un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta interneta vietnēs.
 • Ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati var veikt pats ugunsdzēsības aparāta īpašnieks –  lietotājs vai ugunsdzēsības aparātu apkopes punkta personāls, izdarot par to atzīmi tehniskās apskates uzlīmē atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām.

“Jaunais tiesiskais regulējums ir nopietns izaicinājums ugunsdzēsības aparātu apkopes pakalpojuma sniedzējiem, jo, kā rāda prakse, tad ne visi ugunsdzēsības aparātu ražotāji nodrošina nepieciešamo tehnisko dokumentāciju, rezerves daļas ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes veikšanai”, atzina Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris. “Kā pozitīvs piemērs ražotāju vidū ir jāmin VALPRO un OGNIOCHRON ugunsdzēsības aparātu ražotāji, kas vēl pirms Ugunsdrošības noteikumu attiecīgo normu spēkā stāšanās, parūpējās par nepieciešamo reglamentu tulkojumiem un speciālistu apmācībām.”

Par to, kādu ražotāju ugunsdzēsības aparātus izvēlēties, ir katra uzņēmumu vadītāja un indivīda ziņā, taču pirms investīciju veikšanas ugunsdrošībā, katram būtu noteikti jāpievērš uzmanība ne vien cenas aspektam, bet arī ugunsdzēsības inventāra kvalitātei un apkalpošanas nosacījumiem.

Latvijas Ugunsdzēsības Asociācija ir profesionāla sabiedriska organizācija Latvijā, kuras darbības mērķis ir sekmēt tās biedru komercdarbību, veicināt tās biedru savstarpējo sadarbību un profesionālo izaugsmi, aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru un visas nozares tiesiskās, saimnieciskās un ekonomiskās intereses pašvaldību un valsts institūcijās.

10.02
2018

Новые требования в сфере технического обслуживания огнетушителей

01.01.2018 вступили в силу новые требования к техническому обслуживанию огнетушителей, так как согласно п. 520 правил Кабинета министров №238 “Правила пожарной безопасности” от 19.04.2016 силу утратил латвийский стандарт LVS 332:2003 “Содержание огнетушителей в состоянии готовности к эксплуатации”.

Изменения распространяются на всех юридических лиц, во владении или в пользовании которых имеются огнетушители, а также на места обслуживания огнетушителей, которые обеспечивают повседневное техническое обслуживание противопожарного инвентаря.

Наиболее важные изменения требований к техническому обслуживанию огнетушителей, которые необходимо знать каждому:

 • Техническое обслуживание, ремонт и заправка огнетушителей должны производиться в соответствии с требованиями технических условий производителей.
 • Первое техническое обслуживание нового огнетушителя должно проводиться по истечении установленного производителем гарантийного срока, если у аппарата до этого не было выявлено повреждений.
 • Если производитель не установил периодичность обслуживания огнетушителя, обслуживание аппарата должно проводиться не реже, чем один раз в пять лет.
 • С учетом ситуации в Латвии, действующих нормативных актов и требований производителей следует указать, что техническое обслуживание всех находящихся в эксплуатации огнетушителей необходимо проводить не реже одного раза в год. В свою очередь раз в пять лет специалист сервиса по техобслуживанию должен огнетушитель вскрыть и провести ремонт в соответствии с техническими условиями производителя.
 • С 1 января 2018 года огнетушители должны маркироваться наклейками техобслуживания нового образца.
 • Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться только в местах обслуживания. Список соответствующих сертифицированных предприятий размещен на интернет-сайтах Bureau Veritas, SERTEKS и Государственной пожарно-спасательной службы.
 • Визуальный осмотр технического состояния огнетушителя может проводить сам владелец-пользователь аппарата или персонал места обслуживания огнетушителей, сделав соответствующую отметку на наклейке техосмотра согласно требованиям пожарной безопасности.

“Новое правовое регулирование – серьезная задача для поставщиков услуг по обслуживанию огнетушителей, потому что, как показывает практика, не все производители огнетушителей предоставляют необходимую техническую документацию и запасные части для технического обслуживания огнетушителей, – говорит председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения Илгварс Церис. – В качестве положительных примеров среди производителей огнетушителей можно назвать VALPRO и OGNIOCHRON, которые еще до вступления в силу соответствующих норм правил пожарной безопасности позаботились о переводе необходимых регламентов и обучении специалистов”.

Выбор огнетушителя конкретного производителя зависит от руководителя предприятия или индивидуального лица, однако, прежде чем вкладывать средства в противопожарную безопасность, каждому следовало бы обратить внимание не только на ценовой аспект, но и качество и условия обслуживания пожарного инвентаря.

Латвийская ассоциация пожаротушения – профессиональная общественная организация, цель которой состоит в содействии коммерческой деятельности своих членов, способствуя их взаимному сотрудничеству и профессиональному росту, защищая и представляя правовые, хозяйственные и экономические интересы членов и всей отрасли в муниципальных и государственных учреждениях.

09.02
2018

Латвийская ассоциация пожаротушения: противопожарная безопасность – это способность уживаться с огнем

Каждый год в стране регистрируется около 10 000 пожаров, больше половины которых являются результатом неосторожных действий с огнем. Информирование и обучение общества является одним из приоритетов политики и стратегии Государственной пожарно-спасательной службы на следующие три года, потому что именно знания людей и их способность к действиям в кризисной ситуации могут уберечь от беды. На совместно проведенной в середине декабря Латвийской ассоциацией пожаротушения, FN Serviss и Gjensidige Latvija «Конференции о пожаротушении» собрались ведущие латвийские и европейские эксперты в области пожаротушения и обучения общества, чтобы поделиться лучшими примерами из практики в Латвии и за границей и дать рекомендации по превентивным противопожарным мерам.

“Противопожарная безопасность – это способность уживаться с огнем, потому что огонь был, есть и будет. Наша жизнь строится вокруг того, насколько мы умеем уживаться с огнем, использовать его для своих нужд. Я уважаю силу огня. Нередко огонь является символом чего-то мощного и не всегда отрицательного“, – заявил Илгвар Церис, председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения.

И. Церис призвал обратить внимание на то, как приспособиться к этой силе огня, насколько в безопасной среде мы живем, каковы установленные государством требования и выполняем ли мы их, осознаем ли мы уровень наших знаний и способны ли обеспечить противопожарную безопасность в своей семье, доме, на рабочем месте.

Заместитель начальника Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) генерал Кристап Эклонс представил статистические данные и ознакомил с проводимыми ГПСС превентивными мерами против пожаров. Он рассказал, что в последние три года количество пожаров уменьшилось, но при этом количество пожаров сухой травы составляет почти треть от общего числа пожаров в стране. “Сжигание сухой травы указывает, во-первых, на отношение к своему имуществу, но это и показатель экономического благосостояния страны. Когда каждому крестьянину будут доступны косилка и бензин для нее, пожаров прошлогодней травы станет меньше или вообще не будет”, – считает К. Эклонс.

Он рассказал,  что каждый год ГПСС проводит в среднем 6000 превентивных мероприятий, обучая примерно 100 000 человек. В 2017 году за 11 месяцев было проведено более 10 000 превентивных мероприятий, на которых обучено более 128 тыс. человек.

Главное – это отношение общества к противопожарной безопасности, и, пока оно не изменится, не будет и реальных улучшений в статистике пожаров. Подчеркивалась необходимость обучения работников предприятий, а также упорядочения рабочей среды, чтобы люди получали информацию и умели действовать в случае пожара. Докладчики напомнили, что о противопожарной безопасности нужно заботиться непрерывно и систематически.

“Если работники знают, как действовать, а спасательная служба ознакомлена со спецификой конкретного объекта, в случае пожара можно действовать оперативно. Важно, чтобы источник огня был обнаружен как можно быстрее, пожаротушительное оборудование было легко доступно, а люди умели с ним обращаться”, – сказал инженер рисков Gjensidige Latvija, эксперт Юрис Пуриньш. Эффективные превентивные меры часто помогают уменьшить масштабы катастрофы или полностью ее предотвратить.

Все выступления на конференции о пожаротушении и информационные материалы можно посмотреть здесь:

Видео смотреть здесь

http://fnserviss.lv/ugunsdrosibas-konference-2017/

Конференцию о пожаротушении посетили 210 участников, которые признали, что мероприятие было очень полезно для них как профессионалов, так как позволило глубже познакомиться с ситуацией с тушением пожаров в стране, с примерами лучшей практики ведущих латвийских и европейских экспертов по уменьшению рисков пожаров на предприятиях и в домашних хозяйствах.

Организаторы конференции – Латвийская ассоциация пожаротушения, FN Serviss и Gjensidige Latvija – были единодушны в том, что начатую традицию нужно продолжать, и концептуально уже договорились провести следующую конференцию о пожаротушении в октябре 2018 года. О том, какими будут актуальные вопросы этого года и повестка дня, организаторы конференции сообщат в ближайшие месяцы. Важнейшая цель организаторов конференции – способствовать безопасной среде в бизнесе и домохозяйствах, сократить, по возможности, риск пожаров.

Латвийская ассоциация пожаротушения – это профессиональная общественная организация Латвии, целью деятельности которой является содействие коммерческой деятельности, взаимопониманию и профессиональному развитию своих членов, защита и представительство правовых, хозяйственных и экономических интересов своих членов и всей отрасли в государственных и муниципальных органах.

Дополнительная информация:

Илгвар Церис

председатель правления Латвийской ассоциации пожаротушения

09.02
2018

LATVIJAS UGUNSDZĒSĪBAS ASOCIĀCIJA: UGUNSDROŠĪBA IR SADZĪVOŠANA AR UGUNI

Ik gadu valstī tiek reģistrēti ap 10 000 ugunsgrēku, no kuriem vairāk nekā puse ir rezultāts neuzmanīgai rīcībai ar uguni. Sabiedrības informēšana un izglītošana ir viena no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta politikas un stratēģijas prioritātēm turpmākajiem 3 gadiem, jo tieši cilvēku zināšanas par ugunsdrošību un rīcībspēja krīzes situācijā var pasargāt no nelaimes. Decembra vidū Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas, FN Serviss un Gjensidige Latvija kopīgi rīkotajā “Ugunsdrošības konferencē” pulcējās vadošie Latvijas un Eiropas eksperti ugunsdrošības un sabiedrības izglītošanas jomā, kur tie dalījās labās prakses piemēros gan Latvijā, gan ārzemēs, sniedzot ieteikumus ugunsgrēku preventīvajiem pasākumiem.

“Ugunsdrošība ir sadzīvošana ar uguni – uguns bija, ir un būs. Mūsu dzīve veidojas ap to, kā mēs spējam un mākam sadzīvot ar uguni, kā mēs protam pielāgot to savām vajadzībām. Tāpēc cieņu uguns spēku. Ne velti tā apzīmējums tiek lietots, lai norādītu uz kaut ko spēcīgu un ne vienmēr sliktu,“ vēstīja Ilgvars Cēris, Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Cēris aicināja pievērst uzmanību tam, kā pielāgoties šim uguns spēkam, cik drošā vidē mēs dzīvojam, kādas ir valstiski noteiktās prasības, un vai mēs tās izpildām. Vai apzināmies mūsu zināšanu līmeni un spējam nodrošināt ugunsdrošību savā ģimenē, mājās,darba vietā.

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieka vietnieks ģenerālis Kristaps Eklons prezentēja statistikas datus un iepazīstināja ar VUGD piekoptajiem ugunsgrēku prevencijas pasākumiem. Tika skaidrots, ka pēdējo trīs gadu laikā ir noticis ugunsgrēku skaita samazinājums, bet kūlas ugunsgrēki sasniedz gandrīz trešdaļu no kopējā ugunsgrēku skaita valstī. “Kūlas dedzināšana, pirmkārt, norāda uz attieksmi un izpratni pret savu īpašumu, taču tas ir arī valsts ekonomikās labklājības rādītājs. Kad katram zemniekam būs pieejams zāles pļāvējs un benzīns zāles pļāvējam, tad kūlas ugunsgrēku skaits samazināsies vai pat vispār izzudīs,” skaidroja K. Eklons.

Konferences laikā tika noskaidrots, ka ik gadu VUGD vidēji veic 6000 prevencijas pasākumu, izglītojot apmēram 100 000 cilvēku.2017. gadā vienpadsmit mēnešu laikā tika veikti vairāk nekā 10 000 prevencijas pasākumi, kuros izglītoti vairāk nekā 128 tūkstoši cilvēku.

Galvenā ir sabiedrības attieksme pret ugunsdrošību un, kamēr tā nemainīšoties, tikmēr nebūs arī reāli uzlabojumi uguns nelaimju statistikas rādītājos. Tika uzsvērta nepieciešamība uzņēmumu darbinieku izglītošanai, kā arī darba vides sakārtošanai, lai būtu iespējams apgūt nepieciešamo informāciju un rīcību ugunsnelaimes gadījumā. Runātāji atgādināja, ka par ugunsdrošību jārūpējas nepārtraukti un sistemātiski.

“Ja darbinieki zinās, kā rīkoties, un glābšanas dienests būs iepazinies ar konkrētā objekta specifiku, ugunsgrēka gadījumā būs iespējama operatīva rīcība. Ir svarīgi, lai liesmas atklāj pēc iespējas ātrāk, ugunsdzēsības aprīkojums ir viegli pieejams, un cilvēki prot ar to rīkoties,” informēja Gjensidige Latvija Risku inženieris – eksperts Juris Puriņš. Efektīvi preventīvie pasākumi daudzkārt ļauj būtiski mazināt katastrofas apmērus vai pilnībā to novērst.

Visas uzstāšanās Ugunsdrošības konferencē video formātos un informatīvi materiāli ir apskatāmi šeit:

VIDEO skatīties šeit

http://fnserviss.lv/ugunsdrosibas-konference-2017/

Kopā Ugunsdrošības konferenci apmeklēja 210 dalībnieki, atzīstot, ka šis pasākums bija ļoti noderīgs viņiem kā profesionāļiem, jo tas pavēra iespēju dziļāk iepazīties ar ugunsdrošības situāciju valstī, uzzināt Eiropas un Latvijas vadošo ekspertu labās prakses piemērus uguns nelaimes risku mazināšanai uzņēmumos un mājsaimniecībās.

Konferences rīkotāji – Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas, FN Serviss un Gjensidige Latvija ir vienisprātis par to, ka aizsāktā tradīcija ir jāturpina, un konceptuāli ir jau vienojušies par to, ka nākamā Ugunsdrošības konference notiks 2018. gada oktobrī. Par to, kādas būs šī gada aktualitātes un dienas kārtība, Konferences rīkotāji informēs jau tuvāko mēnešu laikā. Svarīgākais mērķis, ko Konferences rīkotāji vēlas panākt – veicināt drošu uzņēmējdarbības un mājsaimniecību vidi, pēc iespējas samazināt ugunsgrēka risku.

Latvijas Ugunsdzēsības Asociācija ir profesionāla sabiedriska organizācija Latvijā, kuras darbības mērķis ir sekmēt tās biedru komercdarbību, veicināt tās biedru savstarpējo sadarbību un profesionālo izaugsmi, aizstāvēt un pārstāvēt savu biedru un visas nozares tiesiskās, saimnieciskās un ekonomiskās intereses pašvaldību un valsts institūcijās.

Papildu informācija:

Ilgvars Cēris

Biedrības „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” valdes priekšsēdētājs

15.01
2018

VUGD: Latvijā jau divas paaudzes nav izglītotas ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos

Latvijā jau divas paaudzes nav izglītotas ugunsdrošības un civilās aizsardzības jautājumos, intervijā norādīja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) priekšnieks Oskars Āboliņš.
Āboliņš pastāstīja, ka VUGD sadarbībā ar citām valstīm īsteno projektu, kura viens no mērķiem ir novērtēt ugunsdrošības prevencijas pasākumus. «Šajā projektā tiek veikts pētījums, kurā varēsim noskaidrot iedzīvotāju zināšanu līmeni par ugunsdrošību. Pagaidām pētījums pirmajā fāzē ir mērķēts uz fokusa grupām, bet gada beigās vai nākamā gada sākumā pētījums jau varētu tikt īstenots visas Latvijas mērogā. Tas būs liels solis uz priekšu,» sacīja Āboliņš.Viņaprāt, situāciju uzlabos arī tas, ka skolās sāks mācīt ugunsdrošības, civilās aizsardzības jautājumus. «Jāatzīst, ka Latvijā jau divas paaudzes ir neizglītotas šajos jautājumos. Skarbi tā teikt, bet diemžēl tā ir. Ir svarīgi ieviest šo programmu, jo caur bērniem mācās arī vecāki. Bērns aiziet mājās un stāsta vecākiem, par ko ir runāts skolā, pēc tam vecāki draugu, paziņu lokā arī apspriež šos jautājumus. Nav tā, ka tikai viens cilvēks – bērns – saņem informāciju un ar to nedalās. Izglītojošais darbs ir pats galvenais,» atzīmēja VUGD priekšnieks.Taču maz ticams, ka ugunsdrošības prasību ievērošanas līmenis strauji augtu, ja par šo tēmu tiktu veidoti skarbi reklāmas rullīši, līdzīgi kā to dara Ceļu satiksmes drošības direkcija attiecībā uz braukšanu reibumā u.tml. «Jautājums ir par to, kāds mērķis ar to tiek sasniegts – vai tas ir devis signālu cilvēkiem aizdomāties par šiem jautājumiem. Šīs CSDD akcijas ir iespaidīgas, un tām ir zināmi rezultāti, bet tāpat cilvēki brauc iereibuši, nepiesprādzējušies, tāpat neievēro elementāras ceļu satiksmes noteikumu prasības, skrienas, kā rezultātā ir gan cietušie, gan bojāgājušie. Mēs arī varētu rādīt sadegušus dzīvniekus, cilvēkus, nodegušas mājas, lai neizceltos kūlas ugunsgrēki, bet vai tas mainīs situāciju? Ir jādomā, kā ar preventīvām metodēm aizklauvēties līdz cilvēku zemapziņai,» sacīja Āboliņš.

Lai veicinātu sabiedrības izprati par ugunsdrošības jautājumiem, VUGD veido izglītojošus video. «Mēs veidojam izglītojošus video par jautājumiem, kas skar ugunsdrošību, civilo aizsardzību. Mūsu video nav skarbu skatu, vairāk jautājumus skaidrojam maigā veidā. Taču ceram, ka ar saviem video sasniedzam mērķi. Nupat sākām akciju par pareizu rīcību pēc ceļu satiksmes negadījuma. Ir izveidoti pamācoši video, informatīvie materiāli, ar kuriem strādāt. Ar tiem arī dosimies uz bērnudārziem, skolām, lasīsim lekcijas par to, kā pareizi rīkoties pēc ceļu satiksmes negadījumiem,» skaidroja Āboliņš.

Tāpat viņš uzsvēra, ka veidi, kā uzrunāt sabiedrību, ir dažādi, bet daudz kas atduras pret finansējumu. «Gribētu aicināt sabiedrību nopietni pievērst uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar ugunsdrošību. Lai par to domātu un interesētos, nevajag gaidīt, kad ugunsnelaime skars pašu vai tuvākos. Ir pēdējais brīdis sākt pastiprināti par to domāt,» atzīmēja VUGD priekšnieks.

 

AVOTS: TVNET
15.01
2018

Apdrošinātājs: Praktiskām ugunsdrošības apmācībām Latvijā būtu jābūt obligātām

Apdrošināšanas kompānijā norādīja, ka Latvijā ik gadu notiek apmēram 9500 reģistrētu ugunsnelaimju, tostarp apmēram puse dzīvojamā sektorā un puse komercīpašumos. Visbiežākie negadījumu iemesli ir bojātu vai nepareizu apkures iekārtu ekspluatācija, pārslodze elektroinstalācijās, kā arī sekas neuzmanīgai rīcībai ar atklātu uguni vai elektroierīcēm.

«Pieredze un dati ļauj secināt, ka realitātē cilvēki novērtē ugunsnelaimju preventīvo pasākumu nozīmi tikai pēc tam, kad nelaime jau notikusi,» sacīja Puriņš.

Kompānijā atzīmēja, ka būtu jāveicina teorētisko instruktāžu sniegšana kopā ar praktiskām apmācībām, lai cilvēki ne tikai zinātu, ka objektā ir nepieciešams ugunsdzēsības aparāts, bet spētu ar to arī rīkoties. Šādām praktiskām apmācībām būtu jābūt obligātām mācību iestādēs, kā arī visa veida uzņēmumos, neraugoties uz darbinieku skaitu.

Tāpat kompānijā norādīja, ka ikviena iedzīvotāja pienākums ir veikt preventīvos ugunsdrošības pasākumus, lai novērstu un mazinātu riskus. «Uzskatu, ka dalība praktiskajās ugunsdrošības mācībās dod neatsveramas zināšanas. Ja izceļas ugunsgrēks, svarīgi, lai liesmas atklāj pēc iespējas ātrāk, ugunsdzēsības aprīkojumam jābūt viegli pieejamam un cilvēkiem jābūt zināšanām, kā ar to rīkoties. Arī tīra un sakārtota apkārtējā vide iekļaujas preventīvo pasākumu skaitā, tostarp droša atkritumu uzglabāšana (izsmēķi, viegli uzliesmojoši, bīstami atkritumi),» pauda Puriņš.

Viņš minēja, ka gadījumā, ja ir izcēlies ugunsgrēks, efektīva manuālā ugunsgrēka dzēšana ir atkarīga no ugunsgrēka atklāšanas mirkļa un ugunsdzēsības aprīkojuma. Ja paredzamais ugunsdzēsēju ierašanās laiks var pārsniegt 10 minūtes, jāpaļaujas uz pašu spēkiem, atceroties par savu drošību un spējām. Jānodrošina ugunsdzēsēju piekļuve objektam un ūdens ņemšanas vietām (dīķim, rezervuāram, u.c.) un vienmēr jābūt brīviem evakuācijas ceļiem un durvīm.

«Būtisks faktors uguns dzēšanas pasākumos, kas bieži vien netiek ņemts vērā, ir ūdens apgāde. Ikvienam jābūt atbildēm uz sekojošiem jautājumiem: 1. No kurienes ņemt ūdeni – vai tas būs dīķis, rezervuārs, ūdens tornis, pilsētas/pagasta pieslēgums, utt.? 2. Vai ir ārējie ūdens hidranti, vai ir sienas hidranti vai ugunsdzēsības krāni ēkās? 3. Vai ir pieejama sūkņu stacija (sprinkleru/drenčeru sistēmām),» teica Puriņš.

Tāpat viņš atzīmēja, ka pēdējā laika aktuāls temats ir Ministru kabineta Ugunsdrošības noteikumi, kuri nosaka, ka no 2020.gada 1.janvāra katrai dzīvojamai mājai un dzīvoklim jābūt aprīkotam ar dūmu detektoru, kā arī ugunsdzēsības aparātu. «Lai arī cilvēki nereti uzskata, ka dūmu detektors un ugunsdzēsības aparāts ir papildu finansiāls slogs, tās ir ierīces, kas var glābt dzīvību. Diemžēl visbiežāk ugunsgrēkos cilvēki iet bojā nosmokot dūmos nevis sadegot. Tas izskaidrojams ar to, ka oža ir pirmā maņa, ko cilvēks zaudē iemiegot, tādēļ nejūt ugunsgrēka izcelšanos. Komplekts – dūmu detektors un ugunsdzēšamais aparāts ir galvenie elementi, kas var glābt dzīvību – laikus brīdinot par briesmām un nodrošinot iespēju efektīvi dzēst vai ierobežot liesmu izplatīšanos,» sacīja Puriņš.

Kompānijā arī norādīja, ka ikvienam atbildīgam iedzīvotājam ir nepieciešams apdomāt to, kādā stāvoklī ir katra mājoklis, kā arī darba vieta – vai tiek uzglabāti bīstami priekšmeti atbilstoši noteiktajiem standartiem, vai ir ierīkoti dūmu detektori un/vai ūdens sprinkleri ēkā, cik pieejams ir ugunsdzēšamais aparāts, kad pēdējo reizi tika pārbaudīts telpu tehniskais stāvoklis un vai nav pienācis laiks modernizēt drošības sistēmas, lai tās spētu operatīvi veikt savu darbu nelaimes gadījumos.

Praktiskās ugunsdrošības apmācības nodrošina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) un vairāki privāti uzņēmumi, kas nodarbojas ar ugunsdrošības aprīkojuma tirdzniecību un uzturēšu.

«Gjensidige» ir Norvēģijas vadošās apdrošināšanas kompānijas meitasuzņēmums. 2016.gada nogalē tika pabeigta «Gjensidige» pārrobežu apvienošanās, kurā Latvijas «Gjensidige Baltic» pievienota Lietuvas «Gjensidige». Pēc reorganizācijas Latvijā darbojas apdrošināšanas kompānijas filiāle.

AVOTS:TVNET

28.11
2017

Norisināsies konference par sabiedrības izglītošanu un informēšanu ugunsdrošības jautājumos

Kā liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika, ik gadu valstī tiek reģistrēti ap 10 000 ugunsgrēki, no kuriem vairāk nekā puse ir rezultāts neuzmanīgai rīcībai ar uguni. Lai mazinātu ugunsnelaimju risku, ir izstrādāta  Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) politika un stratēģija nākamajiem trīs gadiem, kur būtiska loma ir tieši iedzīvotāju informēšanai un izglītošanai. Apzinoties tuvāko gadu mērķus un prioritātes ugunsdrošības jomā,

Latvijas Ugunsdzēsības Asociācija, sadarbībā ar FN-SERVISS un Gjensidige Latvija organizē konferenci, kurā Latvijas un starptautiskie ugunsdrošības jomas eksperti diskutēs par iedzīvotāju izglītošanu ugunsdrošības jautājumos.

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris:

“Par ugunsdrošību ir jārunā regulāri un tās pamatprincipu pārzināšana ir katra iedzīvotāja obligāta nepieciešamība, sākot no bērniem un skolēniem līdz pieaugušajiem un juridiskām personām. Ievērojamais ugunsgrēku skaits Latvijā skaļi vēsta, ka sabiedrībai šīs zināšanas pietrūkst. Uz Ugunsdrošības konferenci 2017” mēs aicinām uzņēmumus, iestādes un asociācijas, kuru apsekotajos īpašumos ik dienas uzturas liels skaits cilvēku – darbinieki un apmeklētāji un, kuriem ir iespēja ugunsdrošības zināšanas ievērot pašiem un nodot tālāk līdzcilvēkiem.”

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas rīkotajāUgunsdrošības konferencē” tiks apskatītas tēmas par ugunsdrošības apmācībām un to nozīmi ugunsdrošības risku mazināšanai, tiks diskutēts par to, kā efektīvi organizēt apmācības uzņēmumos un sniegti piemēri, kā izmantot inovatīvas metodes ugunsdrošības e-apmācībām. VUGD iepazīstinās ar izveidoto politiku un stratēģiju ugunsdrošībā turpmākajiem 3 gadiem, bet eksperti no Eiropas informēs par Eiropas Savienības pamatnostādnēm attiecībā uz ugunsdrošības risku mazināšanas pasākumiem un, ko Latvijas sabiedrība un uzņēmēji var mācīties no citu valstu piemēriem.

Konferencē piedalīsies un savā pieredzē dalīsies vadošie Latvijas un Eiropas eksperti ugunsdrošības un sabiedrības izglītošanas jomā, tostarp Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienests(VUGD), Eiropas Ugunsdrošības asociāciju konfederācija (CFPA Europe), viens no vadošajiem ugunsdrošības inventāra uzstādīšanas, apkopes un apmācību uzņēmumiem Nīderlandē – SK FireSafety Group, apdrošināšanas kompānija Gjensidige Latvija, SIA FN- SERVISS, SIA Me&Media un AS VENTSPILS NAFTA.

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas rīkotā “Ugunsdrošības konference” norisināsies 2017. gada 13. decembrī, Riga Islande Hotel telpās, Ķīpsalas ielā 2, Rīgā.

SKATIES TIEŠRAIDI

Konferencē piedalīties tiek aicināti uzņēmumu vadītāji un speciālisti, kas ikdienā rūpējas par ugunsdrošību. Detalizēta dienas kārtība un pieteikšanās Konferencei: http://fnserviss.lv/ugunsdrosibas-konference-2017/

08.11
2017

Sabiedrības tendence

Kā intervijā Latvijas Televīzijas raidījumā «Rita panorāma» atzina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) Rīgas reģiona pārvaldes 1. daļas komandieris majors Artūrs Putrālis, cilvēki uzskata: «Gan jau kāds cits piezvanīs glābējiem, es tikmēr izmantošu iespēju nofilmēt vai nofotografēt.»

Pirms pievēršaties privātām lietām šādos gadījumos, vispirms vajadzētu noskaidrot, vai nav cietušo un vai nepieciešama palīdzība. Tikai pēc tam katrs var izvērtēt, cik ētiski ir iemūžināt bezpalīdzīgus cietušos. Galvenais – nenovēloti nodot informāciju atbildīgajām iestādēm, atgādina Putrālis.

VUGD, Valsts policija (VP) un Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) šodien (08.11.17) plkst.11 rīko preses konferenci, kurā informēs par pareizu rīcību pēc ceļu satiksmes negadījumiem, informēja VUGD.

Glābēji pēdējos gados novērojuši, ka cilvēki nelaimes gadījumus vispirms cenšas nofotografēt un nofilmēt, lai dalītos sociālajos tīklos. Tikai pēc tam tiek domāts par palīdzību cietušajiem.

Preses konferencē VUGD priekšnieks Oskars Āboliņš informēs par VUGD glābšanas darbu statistiku ceļu satiksmes negadījumos. VP Satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja priekšniece Vineta Mistre klātesošajiem pastāstīs par ceļu satiksmes drošību un ceļu satiksmes negadījumu statistiku, savukārt CSDD valdes loceklis Jānis Golubevs atgādinās par to, ka ugunsdzēsības aparāti automašīnās nav tikai formalitāte, ko nosaka Ceļu satiksmes noteikumi, bet gan nepieciešamība.

VUGD norāda, ka ikdienā ugunsdzēsēji dodas ne tikai uz ugunsgrēku dzēšanu, bet arī kopā ar policiju uz neskaitāmiem ceļu satiksmes negadījumiem, lai no avarējušām automašīnām atbrīvotu cietušus cilvēkus, dzēstu aizdegušās automašīnas un veiktu citus glābšanas darbus. Ikdienas pieredze rāda, ka cilvēki nereti nezina, kā pareizi rīkoties pēc šādiem negadījumiem.

Lai aktualizētu šo jautājumu nozīmību sabiedrībā, VUGD no šodienas (08.11.17)  līdz 17.novembrim īstenos informatīvo kampaņu «Iedzīvotāju izglītošana par rīcību pēc ceļu satiksmes negadījumiem», kurā izveidoti trīs videoklipi un dažādi informatīvie materiāli.

AVOTS TVNET

16.10
2017

Jauna grāmata “Pamatzināšanas ugunsdrošībā”

Satriecoši jaunumi!

Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas  akreditēts  mācību  centrs “PREVENTA” ir sagatavojis un izdevis pirmo ilustrēto grāmatu Pamatzināšanas ugunsdrošībā”.

Kādu ieguvumu saņems lasītājs?

Grāmatas uzdevums ir sniegt pamatzināšanas par ugunsdrošību, vērst uzmanību uz galvenajiem ugunsbīstamības faktoriem, sniegt pārskatu par svarīgākajiem ugunsdrošības profilaktiskajiem pasākumiem un līdzekļiem, kā arī piedāvāt ieteikumus rīcībai ugunsnelaimju gadījumā.

Mērķauditorija?

Tā ir ļoti dažāda, tomēr kā galveno grāmatas izmantotāju mēs redzam skolas vecuma jauno lasītāju, viņa vecākus, kā arī jebkuru interesentu, kurš viegli uztveramā veidā vēlas gūt priekšstatu par uguni un cīņu ar to.

Īsuma par pašu grāmatu.

 • Formāts: A5
 • Lappušu skaits : 72

Vieglākai uztverei grāmatas materiāls  ir apkopots pa nodarbībām, katrai nodaļai ir sava loģiskā pieeja, kas ir papildināta ar labi atlasītam bildēm.

Lasīt vairāk