06.09
2017

Vai Latvijā ugunsdrošības rādītāji ir vieni no sliktākajiem?

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) kategoriski nepiekrīt Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas (LUA) viedoklim, ka, balstoties uz Starptautiskās Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu asociācijas (SUGDA) statistikas datiem, Latvijā ugunsdrošības rādītāji ir vieni no sliktākajiem 31 analizētās valsts starpā. VUGD norāda, ka pēdējos gados ugunsgrēku skaits pakāpeniski samazinās. Tāpat gan asociācija, gan dienests nav vienisprātis, vai ugunsdrošības prasību ievērošana valstī ir prioritāte.

Īsumā

 • 2016. gads un 2017. gada pirmais pusgads VUGD izsaukumu jomā vērtējams pozitīvi, jo ir samazinājies ugunsgrēku skaits, bet palielinājies izsaukumu skaits uz glābšanas darbiem.
 • Jaunākie SUGDA statistikas dati liecina, ka 2015. gadā Latvijā vidēji uz 1000 iedzīvotājiem notikuši 5,5 ugunsgrēki un gājuši bojā 4,4 cilvēki, kas ir divreiz vairāk nekā vidēji citās valstīs.
 • Jaunākos SUGDA statistikas datus nevar salīdzināt ar citu valstu sniegtajiem datiem, jo katra valsts izmanto atšķirīgu metodiku, kā uzskaitīt ugunsgrēkus un tajos bojāgājušos un cietušos.
 • Šī brīža ugunsdrošības rādītāji Latvijā ir nepareizi izvēlētas valsts politikas vai tomēr ilgstošas bezdarbības rezultāts šajā jomā.
 • Cilvēki aizvien vairāk pievērš uzmanību ugunsdrošībai, kas liecina par cilvēku līdziesaistes palielināšanos.
 • VUGD ik gadu aktīvi informē iedzīvotājus un skaidro ugunsdrošības prasības gan semināros un lekcijās, gan lielos publiskos pasākumos.

Lasīt vairāk

06.09
2017

VIDEO eksperiments: koka un mūra māju ugunsdrošība

Par eksperimentu.

Eksperimentā tika aizdedzinātas divas vienāda izmēra un tipa mājas: viena – no keramzīta blokiem, otra – no koka (attiecīgi kreisajā un labajā pusē): Plastmasas logi keramzīta bloku mājā izkrita jau pēc septiņām minūtēm. Tikmēr koka logi lēni pārogļojās, un pirmais koka logs izkrita tikai pēc vairāk nekā pusstundas. Keramzīta bloku mājas metāla sija karstuma ietekmē izliecās par 2,5 cm, kā rezultātā pēc 36 eksperimenta minūtēm iebruka mājas jumts. Savukārt koka sija pēc stundu ilgas degšanas apogļojās tikai no ārpuses, līdz ar to koka mājas jumts arī pēc stundu ilgā ugunsgrēka tā arī neiebruka.

Kreisajā pusē redzama mūra mājas iekšiene pēc stundu ilgas degšanas, savukārt labajā pusē – koka mājas iekšiene. Uguns ietekme abās mājās bija vienādi bīstama, taču eksperimenta laikā koka būvmateriāli uzrādījuši iespaidīgus ugunsizturības rādītājus.

Vairāk par eksperimenta norises gaitu un rezultātiem var uzzināt, noskatoties > video

 

AVOTS: AS DELFI

03.08
2017

Latvijas ugunsdrošības rādītāji vieni no sliktākajiem citu valstu vidū

Lai arī pēdējos gados ir vērojama tendence samazināties kopējam ugunsgrēku un tajos bojā gājušo cilvēku skaitam, tomēr Latvijas ugunsdrošības situāciju raksturojošie rādītāji ir vieni no sliktākajiem to valstu vidū, kurās tiek apkopota šāda informācija. 2016. gadā Latvijā vidēji uz 1000 iedzīvotājiem notikuši 5,5 ugunsgrēki un gājuši bojā 4,4 cilvēki, kas ir divreiz  vairāk nekā vidēji citās valstīs, liecina jaunākie Starptautiskās Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu asociācijas Statistikas centra dati.

Latvijā vidēji uz 1000 iedzīvotājiem notikuši 5,5 ugunsgrēki un gājuši bojā 4,4 cilvēki, kas ir divreiz  vairāk nekā vidēji citās valstīs

Kā liecina atbildīgo valsts dienestu uzkrātā informācija, tad vairāk nekā puse no Latvijā reģistrētām ugunsnelaimēm notiek dēļ neuzmanīgas apiešanās ar uguni, 2016. gadā tas bija iespējamais cēlonis 60,8% gadījumos.

No uguns posta var izsargāties, cilvēkiem esot uzmanīgākiem ar uguni, kā arī lielāku uzmanību pievēršot ugunsdrošības prasībām un normām. “Diemžēl ugunsdrošības prasību ievērošana valstī nav prioritāte”, secina Edgars Rozentāls, SIA “FN-SERVISS” valdes priekšsēdētājs, viens no Latvijas Ugunsdzēsēju asociācijas biedriem.  2013. un 2014. gadā katrā pārbaudē inspektori konstatējuši vidēji četrus pārkāpumus, turklāt, gadu no gada pārbaudot vienus un tos pašus objektus, ir piefiksēts, ka to skaits nesamazinās.

To apliecina arī Valsts kontroles revīzijā konstatētais, ka arī valsts un pašvaldību iestādēs 70,1 % valsts īpašumā esošo objektu līdz nākamajai VUGD pārbaudei nav novērsti iepriekš konstatētie pārkāpumi, bet gandrīz pusē (46,4 %) objektu pārkāpumus nenovērš gadiem ilgi. Tāpat lielai daļai iestāžu trūkst līdzekļu – 31,0 % izglītības iestāžu, 28,6 % kultūras un sporta centru un 26,0 % ārstniecības un sociālās aprūpes iestāžu nav nodrošinātas ar ugunsdzēsības aparātiem, ugunsdzēsības ūdensapgādi vai ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmām.

Gadu no gada pārbaudot vienus un tos pašus objektus, ir piefiksēts, ka to skaits nesamazinās

Ugunsdrošības normu pārkāpumi tiek konstatēti arī objektos, kur notiek būvdarbi. Visbiežāk tiek pieļauta smēķēšana ārpus speciāli iekārtotām vietām, nodarbinātie nav instruēti par ugunsdrošības noteikumiem, trūkst ugundzēsības līdzekļu u.c.

“Ugunsdrošība neaprobežojas ar ugunsdrošības instrukcijas izstrādi, darbinieku ikgadējām mācībām, ugunsdzēsības aparātiem u.c. Lielākā daļa normatīvo aktu ir vadlīnijas un instrumenti katra uzņēmuma un mājsaimniecības drošībai. Taču svarīgāka par priekšrakstiem ir mūsu kā indivīda uzvedība un rīcība ārkārtas situācijā,” uzskata Edgars Rozentāls.

Lielu daļu trūkumu ir iespējams novērst bez lieliem kapitālieguldījumiem, ja vien atbildīgajām personām un sabiedrībai ir zināšanas un izpratne par ugunsdrošību kā vitāli svarīgu normu kopumu, nevis kā apgrūtinošu administratīvu slogu.

Latvijas Ugunsdzēsības Asociācija ir profesionāla sabiedriska organizācija, kuras darbības mērķis ir stiprināt iedzīvotāju ugunsdrošību, sekmējot tās biedru komercdarbību, veicinot tās biedru savstarpējo sadarbību un profesionālo izaugsmi, aizstāvot un pārstāvot savu biedru un visas nozares tiesiskās, saimnieciskās un ekonomiskās intereses pašvaldību un valsts institūcijās.

Papildu informācija:

Ilgvars Cēris

Biedrības „Latvijas Ugunsdzēsības asociācija” valdes priekšsēdētājs

02.08
2017

Показатели пожарной безопасности в Латвии – одни из худших среди стран

Хотя в последние годы наблюдается тенденция к снижению общего количества пожаров и погибших в них людей, показатели Латвии, характеризующие пожарную безопасность, являются одними из худших среди стран, по которым обобщается такая информация. В 2016 году на 1000 жителей в Латвии в среднем произошло 5,5 пожара и погибли 4,4 человек, что в два раза больше, чем средние показатели других стран, свидетельствуют данные центра статистики Международной ассоциации пожарно-спасательных служб.

Как показывают данные ответственных государственных служб, более половины зарегистрированных в Латвии пожаров происходит из-за небрежного обращения с огнем – в 2016 году это было возможной причиной 60,8% возгораний.

В 2016 году на 1000 жителей в Латвии в среднем произошло 5,5 пожара и погибли 4,4 человек, что в два раза больше, чем средние показатели других стран

Но беды можно избежать, если люди будут осторожнее обращаться с огнем, а также уделять больше внимания требованиям и нормам пожарной безопасности. “К сожалению, соблюдение требований пожарной безопасности в стране не является приоритетом”, – говорит Эдгар Розенталс, председатель правления ООО “FN-SERVISS”, одного из членов Латвийской ассоциации пожаротушения. В 2013 и 2014 годах инспекторы выявляли в среднем по четыре нарушения в ходе каждой проверки, при этом, года из года проверяя одни и те же объекты, зафиксировали, что количество нарушений не уменьшается.

Это подтверждают и выводы Государственного контроля по итогам ревизии – в 70,1% государственных и муниципальных учреждений и объектов до следующей проверки ГПСС ранее констатированные нарушения не устраняются, при этом почти на половине (46,4%) объектов нарушения не устраняются годами. Кроме того, большой части учреждений не хватает средств – 31,0% образовательных учреждений, 28,6% культурных и спортивных центров и 26,0% медицинских и социальных учреждений не обеспечены огнетушителями, противопожарным водоснабжением и системами противопожарной защиты и пожаротушения.

Нарушения противопожарных норм выявляются также на объектах, где ведутся строительные работы. Чаще всего допускается курение вне специально оборудованных мест, работники не прошли инструктаж о правилах пожарной безопасности, не хватает средств пожаротушения и т.д.

“Противопожарная безопасность не ограничивается разработкой инструкций, ежегодными учениями работников, огнетушителями и т.д. Большинство нормативных актов – это основные принципы и инструменты для обеспечения безопасности каждого предприятия и домохозяйства. Однако важнее предписаний то, как мы ведем себя как индивиды, и наши действия в чрезвычайной ситуации”, – подчеркивает Эдгар Розенталс.

“Противопожарная безопасность не ограничивается разработкой инструкций, ежегодными учениями работников, огнетушителями и т.д

Большинство недочетов можно устранить без больших капиталовложений,  если только ответственные лица и общество располагают соответствующими знаниями и пониманием пожарной безопасности как набора жизненно важных норм, а не обременительной административной нагрузки.

Латвийская ассоциация пожаротушения – профессиональная общественная организация, цель которой состоит в повышении пожарной безопасности населения, содействуя коммерческой деятельности своих членов, способствуя их взаимному сотрудничеству и профессиональному росту, защищая и представляя правовые, хозяйственные и экономические интересы членов и всей отрасли в муниципальных и государственных учреждениях.

 

Дополнительная информация:
Илгварс Церис,
председатель правления общества “Латвийская ассоциация пожаротушения”

23.07
2017

Jaunas ugunsdrošības prasības no 2017. gada 1. septembra

2016. gada 1. septembrī stājās spēkā 2016. gada 19.04. MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, nosakot būtiskas izmaiņas un atbildību saimnieciskas darbības un publiskos objektos. Atsevišķiem noteikumu punktiem tika noteikts vēlāks spēkā stāšanās laiks.

“Jaunie “Ugunsdrošības noteikumi” darbojas jau gandrīz gadu, taču jau pavisam drīz mums būs jārēķinās ar tām izmaiņām un papildus prasībām, kas atbilstoši jaunajiem noteikumiem būs spēkā no 2017. gada 1. septembra”, norāda Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs Ilgvars Cēris.

 • Jaunas Ugunsdrošības instrukcijas

Līdz šī gada 1. septembrim Objektos atbildīgajām personām jāveic izmaiņas un papildinājumi Ugunsdrošības instrukcijās atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumi nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām.

Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi profesionālo izglītību ugunsdrošībā vai saņēmusi apmācību ugunsdrošības jomā.

 • Jaunas prasības elektroinstalāciju pārbaudēm

No 2017. gada 1. septembra stāsies spēkā prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaudi, izmantojot termokameru. Mērījumus veic kopā ar elektroinstalācijas pārbaudēm. Par rezultātiem noformē pārbaudes aktu.

 • Gāzes noplūdi signalizējoši detektori

Telpās, kur izmantoti gāzes aparāti ar jaudu lielāku par 50kW, jāuzstāda detektori, kas signalizētu par gāzes noplūdi. Šo noteikumu, neatkarīgi no ierīces jaudas, jāievēro arī tad, ja gāzes ierīce atrodas ēkas cokolstāvā vai pagrabā.

Izvēloties piemērotāko gāzes detektoru, Objektu atbildīgajai personai vajadzētu pievērst uzmanību, vai attiecīgā iekārta ir

 • marķēta ar “CE”,
 • kādas gāzes – propāna vai butāna – uztveršanai, tā ir paredzēta.

Ja ir šaubas par to, vai “noskatītā” iekārta ir atbilstoša normatīvo aktu prasībām, trūkst informācija par to, kā pareizi uzstādīt detektoru, konsultējieties ar kvalificētu speciālistu.