BIEDRĪBAS 'LATVIJAS UGUNSDZĒSĪBAS ASOCIĀCIJA' STATŪTI

Biedrības mērķis ir Latvijas Republikas ugunsdzēsības servisa uzņēmumu un darbinieku apvienošana kopīgam radošam darbam un to interešu aizsardzība.

 • Apzināt un noskaidrot ugunsdzēsības servisa uzņēmēju kopīgās intereses un sadarboties šo interešu aizsardzībā un mērķu sasniegšanā.

 • Veicināt valsts un tās iedzīvotāju drošību un ugunsdrošību ugunsdzēsības servisa uzņēmēju darbības ietvaros.

 • Sekmēt Biedrības biedru un pārējo ugunsdzēsības servisa uzņēmēju savstarpējo sadarbību un profesionālo izaugsmi, noskaidrojot kopīgos mērķus Latvijas tirgū un koncentrējot līdzekļus šo mērķu sasniegšanai.

 • Sadarboties ar valsts uzraugošām iestādēm ar mērķi novērst jebkādus ugunsdzēsības servisa tirgus izkropļojumus, kuri varētu kaitēt Latvijas Republikai un tās iedzīvotāju drošībai un ugunsdrošībai.

 • Sekmēt kvalitatīvu speciālistu sagatavošanu ugunsdzēsības servisam un viņu kvalifikācijas paaugstināšanu atbilstoši Biedrības vajadzībām.

 • Izstrādāt ierosinājumus un projektus normatīvo aktu pilnveidošanai ugunsdzēsības jomā.

 • Sadarboties ar masu informācijas līdzekļiem, veidojot sabiedrībā priekšstatu par Biedrības darbību un šī darbības jomas būtību un nozīmi drošībai un ugunsdrošībai.

 • Sadarboties ar līdzīgām institūcijām pārējās pasaules valstīs Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanai.

 • Aizstāvēt Biedrības biedru tiesiskās, saimnieciskās un ekonomiskās intereses.

 • Veikt citas likumīgas darbības, kuras nepieciešamas Biedrības mērķu sasniegšanai.

Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

 • Biedrībā, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu un trīs Biedrības biedru rekomendācijas vēstules, var iestāties:


  • Jebkura Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kas darbojas ugunsdrošības jomā vai ir tieši saistīta ar to, atbalsta Biedrības mērķus, kā arī apņemas ievērot tās statūtus.

  • Jebkura rīcībspējīga fiziska, kura darbojas ugunsdrošības jomā ir bijusi vai ir tieši saistīta ar to, atbalsta Biedrības mērķus, kā arī apņemas ievērot tās statūtus.


 • Pieteikuma formu par iestāšanos Biedrībā un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

 • Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

 • Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

 • Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei.

 • Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumu, ja:


  • Biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

  • Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

  • Biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

  • Biedrs veic pret Biedrību vērstas vai Biedrību apkaunojošas darbības;

  • Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.


 • Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.


 • Biedrības biedra ir tiesības piedalīties Biedrības pārvaldē, saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem un piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.

 • Biedrības biedra pienākums ir ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, regulāri maksāt biedra naudu, ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.

 • Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.


 • Biedrības darbībā var piedalīties personas ar īpašu statusu – biedru kandidāti, goda biedri, asociētie biedri vai vecbiedri.

 • Personām ar īpašu statusu ir tiesības piedalīties biedru sapulcēs ar padomdevēja tiesībām. Personas ar īpašu statusu nav uzskatāmas par Biedrības biedriem un šīm personām nav balsstiesību biedru sapulcēs.

 • Personām ar īpašu statusu ir pienākums maksāt uzņemšanas naudu un ikmēneša maksājumus, kuru apmēru un maksāšanas termiņus nosaka biedru sapulce vai valde, ja biedru sapulce valdei ir deleģējusi šī jautājuma izlemšanas tiesības. Ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, un ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu.


 • Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības.

 • Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.


 • Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

 • Visiem Biedrības biedriem ir tiesības piedalīties biedru sapulcē, ja likumā nav noteikts citādi. Biedrs var piedalīties biedru sapulcē arī ar pārstāvja starpniecību. Pilnvara piedalīties un balsot biedru sapulcē izdodama rakstveidā.

 • Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 31. martam.

 • Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas vai ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru.

 • Biedru sapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces, nosūtot pa pastu, faksu vai ar citiem sakaru līdzekļiem (piemēram, e-pastu) katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

 • Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

 • Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

 • Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.


 • Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no vienpadsmit valdes locekļiem.

 • Valdes locekļi no sava vidus ievēl valdes priekšsēdētāju, kurš organizē valdes darbu.

 • Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

 • Visiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt Biedrību. Valdes priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt Biedrību atsevišķi, bet citiem valdes locekļiem – kopā ar vēl trīs citiem valdes locekļiem.

 • Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības, izņemot valdes priekšsēdētāju, kuram maksājamās atlīdzības apmēru nosaka biedru sapulce

 • Nepieciešamības gadījumā operatīvas rīcības nodrošināšanai Biedrības valde var pieņemt lēmumu, pamatojoties uz rakstisku (ar e-parakstu apliecinātu) vienkāršu visu balsstiesīgo valdes locekļu vairākuma balsojumu.


 • Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

 • Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

 • Revidents veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju, dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu, izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu un sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

 • Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

 • Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.


 • Biedrības biedri maksā iestāšanās un biedru naudu, kuras apmēru un maksāšanas termiņus nosaka biedru sapulce vai valde, ja biedru sapulce valdei ir deleģējusi šī jautājuma izlemšanas tiesības.

Statūti apstiprināti biedru sapulcē Rīgā, 2017. gada 27. jūnijā.
Valdes priekšsēdētājs

Ilgvars Cēris

Valdes locekļi

Aivars Flemings, Aleksandrs Barabanovs, Arnis Āķis, Artis Kronbergs, Atis Skujiņš, Edgars Rozentāls, Jevgēnijs Tverdohlebs, Georgijs Gerasimovs, Māris Vesmanis, Vaclavs Vasiļevskis, Zintis Zābers.